Stopy procentowe w Polsce bez zmian. Komunikat po posiedzeniu nihil novi

Stopy procentowe w Polsce bez zmian. Komunikat po posiedzeniu nihil novi

07 - Gru - 2023 — 2•min

image

Stopy procentowe w Polsce pozostały na niezmienionych poziomach. A zgodnie z zapowiedziami z ostatniej konferencji NBP prawdopodobnie i do kolejnej projekcji inflacji (marzec przyszłego roku) pozostanie w trybie „stand-by”.

Globalna, ale też lokalna (polityczna i fiskalna) niepewność wciąż „obowiązuje” i nie zmniejszyła się od ostatniego posiedzenia. Kwestią otwartą wciąż pozostając chociażby perspektywy wygaszania działań osłonowych przez przyszły rząd (m.in. powrót VAT-u na żywność czy „urealnienie” cen energii w połowie przyszłego roku).

NBP odnotowuje też spadek cen surowców, odbudowę łańcucha dostaw czy globalne osłabienie gospodarcze. Z lokalnych czynników dezinflacyjnych NBP podkreśla spójne z fundamentami polskiej gospodarki umacnianie się złotówki.

W otoczeniu przyśpieszającej za sprawą konsumpcji prywatnej gospodarki, solidnej aktywności inwestycyjnej i niepewności w kwestiach fiskalnych i regulacyjnych RPP prawdopodobnie pozostanie bardziej ostrożna w ocenie perspektyw inflacji w Polsce. A tym samym w kwestii potencjalnych obniżek stóp procentowych w przyszłym roku.

 

Szymon Gil 
Makler Papierów Wartościowych
Michael / Ström Dom Maklerski 

Wszelkie przedstawione analizy, komentarze i konkluzje stanowią osobiste poglądy autora wyrażone w oparciu o posiadaną fachową wiedzę dotyczącą funkcjonowania rynku finansowego.

Niniejszy materiał jest publikacją handlową Michael / Ström Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Warszawie:

a. nie stanowi rekomendacji w ramach usługi doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi;

b. nie jest badaniem inwestycyjnym w rozumieniu rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające go dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy;

c. nie spełnia standardów rekomendacji inwestycyjnej określonych w rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającym rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów.