01

--

Michael / Ström Dom Maklerski/ Firmy i instytucje / Usługi korporacyjne

Usługi korporacyjne

Oferujemy usługi prowadzenia ewidencji, rozliczeń i rejestrów papierów wartościowych oraz dokumentacji transakcyjnej dla spółek. Do najczęstszych usług, które realizujemy na potrzeby korporacyjne należą: pełnienie roli agenta emisji oraz prowadzenie rejestrów akcjonariuszy dla kilkuset spółek. Pośredniczymy w zawieraniu transakcji kupna i sprzedaży instrumentów finansowych.
img

6,0 mld zł

6,0 mld zł w zrealizowanych transakcjach na rynku pierwotnym

272

272 rejestracje emisji z KDPW

2,5 mld zł

Ponad 2,5 mld zł zdeponowanych aktywów

4200

Ponad 4200 prowadzonych rachunków maklerskich

450

Ponad 450 prowadzonych spółek w rejestrze akcjonariuszy

19 mld zł

Ponad 19 mld zł obrotu na rynku wtórnym papierów dłużnych

Agent emisji

img

Weryfikacja spełniania przez emitenta wymogów dotyczących emisji papierów wartościowych, wynikających z przepisów prawa

img

Weryfikacja zgodności dokumentacji i oświadczeń przedstawionych przez emitenta z wymogami dotyczącymi oferowania papierów wartościowych, wynikającymi z przepisów prawa

img

Weryfikacja spełniania przez papiery wartościowe oraz przez ich emitenta warunków rejestracji w depozycie papierów wartościowych

img

Utworzenie ewidencji osób uprawnionych z papierów wartościowych oraz wydawanie zaświadczeń, o których mowa w ustawie o funduszach inwestycyjnych oraz ustawie z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach

img

Zawarcie w imieniu emitenta umowy, której przedmiotem jest rejestracja papierów wartościowych w depozycie papierów wartościowych, a także udzielanie emitentowi niezbędnej pomocy w zakresie ustalenia i przygotowania dokumentacji niezbędnej do zawarcia tej umowy

Sponsor emisji

img

Prowadzenie rejestru sponsora emisji zgodnie z wymogami KDPW, w tym zmian stanu posiadania instrumentów finansowych przez poszczególnych posiadaczy

img

Aktualizacja danych posiadaczy wykazanych w rejestrze sponsora

img

Wystawianie świadectw depozytowych i innych dokumentów zgodnie z odpowiednimi przepisami

img

Obsługa wypłaty świadczeń na rzecz osób wskazanych w rejestrze sponsora

img

Obsługa obowiązków podatkowych wynikających z odpowiednich przepisów praw

Agent kalkulacyjny

img

Ustalenie wysokości stopy bazowej oprocentowania dla każdego okresu odsetkowego zgodnie z warunkami emisji (dot. obligacji o oprocentowaniu zmiennym)

Agent dokumentacyjny

img

Przechowywanie dokumentów, informacji i komunikatów publikowanych na stronie internetowej Emitenta w wykonaniu przepisu art. 16 Ustawy o Obligacjach, przez okres do przedawnienia roszczeń z Obligacji (10 lat)

Pośrednik rejestracyjny

img

Rejestracja w KDPW niezdematerializowanych papierów wartościowych

Pośrednik techniczny

img

Wystawianie i składanie w KDPW w imieniu strony transakcji dowodów ewidencyjnych upoważniających i zobowiązujących KDPW do podejmowania czynności zmierzających do zarejestrowania papierów wartościowych lub przeprowadzenia transakcji

img

Dostarczenie do KDPW w terminie rejestracji w KDPW Obligacji instrukcji rozrachunku transakcji

img

Przekazanie emitentowi lub sprzedającemu środków pieniężnych otrzymanych w wyniku rozrachunku transakcji

Autoryzowany doradca

img

Sporządzenie dokumentacji potrzebnej do wprowadzenia papierów wartościowych do obrotu w alternatywnym systemie obrotu

img

Reprezentowanie emitenta w postępowaniu przed GPW

img

Doradztwo dla emitenta w zakresie wypełniania obowiązków informacyjnych

Pośrednictwo w zawieraniu transakcji kupna i sprzedaży instrumentów finansowych

img

Przygotowanie dokumentacji transakcyjnej

img

Pośrednictwo w zapłacie ceny

img

Rozliczenie transakcji – przeniesienie własności

Zgromadzenia obligatariuszy

img

Przeprowadzenia konsultacji z emitentem w zakresie warunków, możliwych terminów i miejsca organizacji Zgromadzenia obligatariuszy

img

Sporządzania dokumentów koniecznych do przeprowadzenia zgromadzenia obligatariuszy, w tym ogłoszenia o zwołaniu, uchwał organów emitenta i protokołu zgromadzenia

img

Bieżące wsparcie emitenta w innych sprawach związanych z procesem

Skup obligacji własnych przez emitenta celem umorzenia

img

Poszukiwanie drugiej strony transakcji sprzedaży obligacji

img

Sporządzenie dokumentacji transakcyjnej

img

Rozliczenie transakcji i umorzenie obligacji

Rejestr akcjonariuszy

img

Utworzenie rejestru akcjonariuszy zgodnie ze stanem prawnym wynikającym z ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw

img

Dokonywanie wpisów w rejestrze akcjonariuszy zgodnie z zasadami określonymi w KSH

img

Udostępnianie danych zawartych w rejestrze podmiotom uprawnionym

img

Wydawanie świadectw rejestrowych

img

Wykonywanie innych czynności wymaganych przepisami prawa od podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy Opcjonalnie (jeśli statut emitenta nie stanowi inaczej): pośredniczenie w wykonywaniu zobowiązań pieniężnych emitenta względem akcjonariuszy

Dowiedz się więcej

Inwestowanie w obligacje skarbowe lub gwarantowane przez Skarb Państwa

img

Przygotowanie i prezentacja możliwych wariantów inwestycyjnych

img

Wsparcie ekspertów w zakresie skarbowych papierów wartościowych

img

Negocjowanie warunków transakcji

Dowiedz się więcej
Jesteś zainteresowany naszymi usługami, zostaw nam swoje dane, a my do Ciebie oddzwonimy!

Dziękujemy za kontakt,
odpowiemy jak najszybciej

Kliknij aby dowiedzieć się jakie przysługują ci prawa w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Michael / Ström Dom Maklerski S.A.

GTM-MD2TVSS