01

--

Michael / Ström Dom Maklerski/ Firmy i instytucje / Usługi korporacyjne

Usługi korporacyjne

Oferujemy usługi prowadzenia ewidencji, rozliczeń i rejestrów papierów wartościowych oraz dokumentacji transakcyjnej dla spółek. Do najczęstszych usług, które realizujemy na potrzeby korporacyjne należą: pełnienie roli agenta emisji oraz prowadzenie rejestrów akcjonariuszy dla kilkuset spółek. Pośredniczymy w zawieraniu transakcji kupna i sprzedaży instrumentów finansowych.
img

4,7 mld zł

4,7 mld zł w zrealizowanych transakcjach na rynku pierwotnym

261

261 rejestracji emisji z KDPW

2,1 mld zł

Ponad 2,1 mld zł zdeponowanych aktywów

3600

Ponad 3600 prowadzonych rachunków maklerskich

440

Ponad 440 prowadzonych rejestrów akcjonariuszy

18 mld zł

Ponad 18 mld zł obrotu na rynku wtórnym papierów dłużnych

Agent emisji

img

Weryfikacja spełniania przez emitenta wymogów dotyczących emisji papierów wartościowych, wynikających z przepisów prawa

img

Weryfikacja zgodności dokumentacji i oświadczeń przedstawionych przez emitenta z wymogami dotyczącymi oferowania papierów wartościowych, wynikającymi z przepisów prawa

img

Weryfikacja spełniania przez papiery wartościowe oraz przez ich emitenta warunków rejestracji w depozycie papierów wartościowych

img

Utworzenie ewidencji osób uprawnionych z papierów wartościowych oraz wydawanie zaświadczeń, o których mowa w ustawie o funduszach inwestycyjnych oraz ustawie z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach

img

Zawarcie w imieniu emitenta umowy, której przedmiotem jest rejestracja papierów wartościowych w depozycie papierów wartościowych, a także udzielanie emitentowi niezbędnej pomocy w zakresie ustalenia i przygotowania dokumentacji niezbędnej do zawarcia tej umowy

Sponsor emisji

img

Prowadzenie rejestru sponsora emisji zgodnie z wymogami KDPW, w tym zmian stanu posiadania instrumentów finansowych przez poszczególnych posiadaczy

img

Aktualizacja danych posiadaczy wykazanych w rejestrze sponsora

img

Wystawianie świadectw depozytowych i innych dokumentów zgodnie z odpowiednimi przepisami

img

Obsługa wypłaty świadczeń na rzecz osób wskazanych w rejestrze sponsora

img

Obsługa obowiązków podatkowych wynikających z odpowiednich przepisów praw

Agent kalkulacyjny

img

Ustalenie wysokości stopy bazowej oprocentowania dla każdego okresu odsetkowego zgodnie z warunkami emisji (dot. obligacji o oprocentowaniu zmiennym)

Agent dokumentacyjny

img

Przechowywanie dokumentów, informacji i komunikatów publikowanych na stronie internetowej Emitenta w wykonaniu przepisu art. 16 Ustawy o Obligacjach, przez okres do przedawnienia roszczeń z Obligacji (10 lat)

Pośrednik rejestracyjny

img

Rejestracja w KDPW niezdematerializowanych papierów wartościowych

Pośrednik techniczny

img

Wystawianie i składanie w KDPW w imieniu strony transakcji dowodów ewidencyjnych upoważniających i zobowiązujących KDPW do podejmowania czynności zmierzających do zarejestrowania papierów wartościowych lub przeprowadzenia transakcji

img

Dostarczenie do KDPW w terminie rejestracji w KDPW Obligacji instrukcji rozrachunku transakcji

img

Przekazanie emitentowi lub sprzedającemu środków pieniężnych otrzymanych w wyniku rozrachunku transakcji

Autoryzowany doradca

img

Sporządzenie dokumentacji potrzebnej do wprowadzenia papierów wartościowych do obrotu w alternatywnym systemie obrotu

img

Reprezentowanie emitenta w postępowaniu przed GPW

img

Doradztwo dla emitenta w zakresie wypełniania obowiązków informacyjnych

Pośrednictwo w zawieraniu transakcji kupna i sprzedaży instrumentów finansowych

img

Przygotowanie dokumentacji transakcyjnej

img

Pośrednictwo w zapłacie ceny

img

Rozliczenie transakcji – przeniesienie własności

Zgromadzenia obligatariuszy

img

Przeprowadzenia konsultacji z emitentem w zakresie warunków, możliwych terminów i miejsca organizacji Zgromadzenia obligatariuszy

img

Sporządzania dokumentów koniecznych do przeprowadzenia zgromadzenia obligatariuszy, w tym ogłoszenia o zwołaniu, uchwał organów emitenta i protokołu zgromadzenia

img

Bieżące wsparcie emitenta w innych sprawach związanych z procesem

Skup obligacji własnych przez emitenta celem umorzenia

img

Poszukiwanie drugiej strony transakcji sprzedaży obligacji

img

Sporządzenie dokumentacji transakcyjnej

img

Rozliczenie transakcji i umorzenie obligacji

Rejestr akcjonariuszy

img

Utworzenie rejestru akcjonariuszy zgodnie ze stanem prawnym wynikającym z ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw

img

Dokonywanie wpisów w rejestrze akcjonariuszy zgodnie z zasadami określonymi w KSH

img

Udostępnianie danych zawartych w rejestrze podmiotom uprawnionym

img

Wydawanie świadectw rejestrowych

img

Wykonywanie innych czynności wymaganych przepisami prawa od podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy Opcjonalnie (jeśli statut emitenta nie stanowi inaczej): pośredniczenie w wykonywaniu zobowiązań pieniężnych emitenta względem akcjonariuszy

Dowiedz się więcej

Inwestowanie w obligacje skarbowe lub gwarantowane przez Skarb Państwa

img

Przygotowanie i prezentacja możliwych wariantów inwestycyjnych

img

Wsparcie ekspertów w zakresie skarbowych papierów wartościowych

img

Negocjowanie warunków transakcji

Dowiedz się więcej
Jesteś zainteresowany naszymi usługami, zostaw nam swoje dane, a my do Ciebie oddzwonimy!

Dziękujemy za kontakt,
odpowiemy jak najszybciej

Kliknij aby dowiedzieć się jakie przysługują ci prawa w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Michael / Ström Dom Maklerski S.A.

GTM-MD2TVSS