1. Materiał edukacyjny

Obligacje korporacyjne są dłużnymi papierami wartościowymi emitowanymi przez przedsiębiorstwa, które pozwalają na  pozyskanie kapitału do prowadzenia działalności. Obligacja jest papierem wartościowym, w którym emitent (przedsiębiorca) stwierdza, że jest dłużnikiem obligatariusza (inwestora, nabywcy)
i zobowiązuje się wobec niego do spełnienia określonego świadczenia.  Emitent sprzedając obligacje pożycza od ich nabywcy określoną sumę pieniędzy, którą zobowiązuje się zwrócić w określonym czasie - terminie zapadalności obligacji określonym w Warunkach Emisji Obligacji (WEO). W zamian za to nabywcy obligacji są uprawnieni do otrzymania odsetek, na warunkach wskazanych w dokumentach emisyjnych.

Obligacje korporacyjne stanowią inny rodzaj produktu niż obligacje skarbowe emitowane przez Skarb Państwa. Inwestowanie w obligacje skarbowe uznaje się za instrument niskiego ryzyka, istotnie mniejszy niż w wypadku obligacji korporacyjnych.

Na rynku oferowane są obligacje korporacyjne niezabezpieczone oraz zabezpieczone.
W przypadku obligacji niezabezpieczonych zwrot zainwestowanego kapitału jest uzależniony od wypłacalności emitenta oraz w przypadku jego upadłości-jego majątku. Obligacje zabezpieczone posiadają dodatkowe źródło spłaty zobowiązań w przypadku utraty wypłacalności przez emitenta.

Zabezpieczeniem obligacji korporacyjnych mogą być: hipoteka, zastaw rejestrowy, gwarancja, poręczenie osoby trzeciej, ograniczenia w zakresie dysponowania gotówką, czy oświadczenie o poddaniu się egzekucji. W przypadku, gdy emitent obligacji korporacyjnych ogłosi niewypłacalność, w skrajnym przypadku możliwa jest utrata całości zainwestowanych środków. Ustanowienie zabezpieczenia zwiększa możliwości ich odzyskania, ale nie stanowi gwarancji. Jakość zabezpieczenia powinna być przedmiotem dodatkowej analizy przed podjęciem decyzji o zainwestowaniu w obligacje danego emitenta.

Ryzykiem specyficznym dla klasy aktywów, którymi są obligacje korporacyjne, jest ryzyko kredytowe emitenta, czyli ryzyko niewywiązania się z zobowiązań. Podczas analizy kredytowej emitenta, do kluczowych informacji do podjęcia decyzji o inwestycji, zalicza się między innymi poziom istniejącego zadłużenia oraz jego relacji do kapitałów własnych przedsiębiorstwa. Dane takie znaleźć można w bilansie emitenta, który razem z innymi danymi finansowymi dołączany jest do dokumentacji ofertowej każdej przeprowadzanej emisji obligacji. Często wykorzystywanym wskaźnikiem w takiej analizie jest dług netto do kapitałów własnych, który to wskaźnik wskazuje, stopień pokrycia kapitałem własnym całości zadłużenie emitenta. Przyjmuje on wartości specyficzne w zależności od branży emitenta, a im ten współczynnik jest wyższy, tym większe ryzyko kredytowe cechuje inwestowanie w jego obligacje.

Przy budowaniu portfela inwestycyjnego opartego o obligacje korporacyjne, w celu ograniczenia ryzyka kredytowego, stosuje się dywersyfikację aktywów,  czyli zakup instrumentów finansowych różnych emitentów. Należy mieć na uwadze, że nawet najlepiej zdywersyfikowany portfel instrumentów finansowych, nie posiadających gwarancji Skarbu Państwa, nie wyeliminuje całkowicie ryzyka poniesienia straty, nawet  jeśli utrzymywany będzie do wykupu.

Płynność inwestycji określona jest jako możliwość zamiany w krótkim okresie przedmiotu inwestycji, na przykład obligacji, na gotówkę po oczekiwanej cenie1. Ograniczaniem ryzyka płynności dla inwestora jest nabywanie obligacji, które są notowane na GPW (rynek GPW Catalyst - pierwszy w Polsce i jedyny w regionie Europy Środkowo-Wschodniej zorganizowany rynek dłużnych papierów wartościowych)2. Posiadając notowane obligacje, inwestor może sprzedać je na giełdzie przed terminem ich zapadalności, pamiętając jednak, że cena rynkowa, po której transakcja będzie realizowana, może różnić się od ich wartości nominalnej. 
Z uwagi na czas potrzebny do sprzedaży, obligacje korporacyjne notowane na giełdzie, będą cechować się większą płynnością.

Na GPW Catalyst notowane są na dzień 06.02.2024 r. 254 serie obligacji korporacyjnych 75 różnych emitentów. Wartość tych emisji to 54,62 mld zł3. W 2023 roku wartość obrotów sesyjnych wyniosła łącznie ponad 5,7 mld zł4. Dla porównania, w tym samym 2023 roku, wartość obrotów dla 20 największych spółek notowanych na GPW i zrzeszonych w ramach indeksu WIG 20, wyniosła ponad 225 mld zł5. Na podstawie powyższych danych, bez wątpienia należy wyciągnąć wniosek, że płynność obligacji korporacyjnych będzie istotnie niższa niż akcji spółek indeksu WIG 20.   

Podejmując decyzje o inwestowaniu w obligacje korporacyjne, powinno się brać pod uwagę swój indywidualny horyzont inwestycyjny i dopasować do niego zapadalność obligacji korporacyjnych nabywanych do portfela. Najwięksi emitenci obligacji korporacyjnych w Polsce często decydują się na emisje z okresem do wykupu w terminie powyżej 5 lat. Aby skorzystać z takich ofert, Inwestor powinien posiadać horyzont inwestycyjny nie mniejszy niż czas jaki pozostaje do wykupu obligacji przez emitenta. 

Od niedawna dodatkowym kryterium budowy portfela inwestycyjnego może być dobór emitentów spośród przedsiębiorstw spełniających zasady zrównoważonego rozwoju oparty na ESG. ESG polega na kształtowaniu strategii przez przedsiębiorstwo, która oprócz aspektów finansowych, uwzględnia także wpływ na środowisko oraz ład społeczny i korporacyjny, wprowadzając działania na rzecz ochrony i przeciwdziałania degradacji naszej planety. Od 2025 obowiązkiem przygotowania takiego raportu za rok 2024 zostaną objęte wszystkie duże przedsiębiorstwa i spółki będące jednostkami zainteresowania publicznego, które zatrudniają co najmniej 500 osób (a ich suma bilansowa przekroczy 85 mln zł lub roczne przychody 170 mln zł). Obecnie większość emitentów obligacji, którzy będą w kolejnych latach zobowiązani do stosowania się do nowych przepisów, przygotowuje się do ich wdrożenia i część z nich uzyskała już nawet stosowne certyfikaty zgodności z ESG, jednak w dalszym ciągu wiele przedsiębiorstw ich jeszcze nie wyrobiło. Już teraz inwestorzy mogą wyrazić chęć inwestowania jedynie w instrumenty finansowe podmiotów, które uzyskały certyfikaty zgodności z ESG, jednak z uwagi na moment wdrażania, w którym jesteśmy, ograniczy to inwestorowi możliwości skorzystania z wszystkich dostępnych na rynku ofert i wpłynie na mniejsze możliwości dywersyfikacji portfela swoich inwestycji.

 

 

Krzysztof Jajuga „Wprowadzenie do inwestycji finansowych” s.21
https://www.bm.pkobp.pl/edukacja/o-gieldzie/catalyst/
https://gpwcatalyst.pl/statystyki
Biuletyn statystyczny Catalyst
Roczny raport statystyczny GPW za 2023: https://www.gpw.pl/statystyki-gpw#5

1. Kto może założyć zdalnie rachunek maklerski?

Rachunek maklerski może być otwarty zdalnie przez osobę fizyczną zamieszkałą w Polsce, będącą podatkowym rezydentem Rzeczpospolitej Polskiej, która nie jest klientem Domu Maklerskiego, tj. nie posiada u nas rachunku maklerskiego, nie występuje w rejestrze sponsora ani rejestrze akcjonariuszy oraz nie jest zarejestrowana jako pełnomocnik lub reprezentant.

2. Jak otworzyć zdalnie rachunek maklerski?

Do otwarcia rachunku wymagane jest podanie podstawowych danych, w tym imienia i nazwiska, telefonu kontaktowego oraz adresu e-mail. W pierwszym kroku konieczne jest także wyrażenie zgody na kontakt z doradcą oraz zaakceptowanie regulaminu dotyczącego zawarcia umowy przez Internet.

W kolejnym kroku otrzymasz maila z dokumentami (formularz umowy maklerskiej (wzór), pakiet informacyjny dla Klientów, regulamin świadczenia usług maklerskich, regulamin zawierania umów przez internet) oraz token weryfikacyjny ważny 24 h. Po jego wprowadzeniu  przejdziesz na stronę, na której zarejestrujesz swój login i hasło.

Następnie konieczne będzie uzupełnienie danych osobowych wymaganych przepisami do prowadzenia rachunku i dokonywania transakcji oraz wypełnienie ankiety MiFID. 

W celu otwarcia rachunku należy wysłać na wskazany adres e-mail skan lub zdjęcia dowodu osobistego w pliku zaszyfrowanym zgodnie z instrukcją Domu Maklerskiego oraz wykonać przelew aktywacyjny z należącego do Ciebie krajowego rachunku bankowego. Pliki niezaszyfrowane nie będą służyły do identyfikacji i weryfikacji tożsamości uniemożliwiając otwarcie rachunku.

Po zweryfikowaniu zgodności wprowadzonych danych z dokumentem tożsamości oraz danymi w przelewie aktywacyjnym, wyślemy drogą mailową informację o aktywowaniu rachunku.

Od tego momentu możesz korzystać ze swojego rachunku maklerskiego w Michael / Ström Dom Maklerski oraz dostępu do konta przy użyciu M/S Online.

3. Co znaczy “Nazwa użytkownika (login)” i jakie musi zawierać znaki?

Każdy użytkownik ma przypisaną swoją unikalną nazwę - login. Ustala się go samodzielnie podczas rejestracji w serwisie M/S Online. Login można później zmienić: moje konto -> dane i ustawienia. Login może zawierać wyłącznie:

 • małe litery i cyfry (bez polskich znaków),
 •  przynajmniej jeden znak specjalny: @, myślnik, podkreślenie, plus, kropka.

4. Co znaczy „Hasło” i jakie musi zawierać znaki?

Twoje hasło wprowadzane jest podczas rejestracji, jednak możesz je później zmienić za pośrednictwem platformy M/S Online lub osobiście w Punkcie Obsługi Klienta Michael / Ström Dom Maklerski.

Hasło powinno zawierać minimum:

 • 1 wielką literę,
 • 1 małą literę,
 • 1 znak specjalny (np. @#$%^&),
 • 2 cyfry,
 • 4 litery różnej wielkości,
 • 8 znaków, jednak nie więcej niż 20.

Pamiętaj, aby regularnie zmieniać hasło. Bezpieczeństwo podczas korzystania z systemu transakcyjnego M/S Online w dużej mierze zależy od użytkownika.

5. Jak uzyskać dostęp do M/S Online?

Jeśli jeszcze nie posiadasz rachunku maklerskiego w naszym Domu Maklerskim, wejdź w „Strefa klienta – Załóż konto” na naszej stronie www albo skontaktuj się z nami telefonicznie.

Jeżeli posiadasz rachunek maklerski w naszym Domu Maklerskim, wejdź w „Strefa klienta – Aktywuj konto” na naszej stronie www. Kolejno zostaniesz przeniesiony do formularza, w którym należy uzupełnić wymagane pola oraz zaakceptować regulamin wraz ze zgodą na kontakt.

Zgoda umożliwia pracownikowi Michael / Ström Dom Maklerski na kontakt m.in. w przypadku problemu z rejestracją na platformie M/S Online i pomoc w tym procesie. Po poprawnym uzupełnieniu formularza kliknij przycisk „Wyślij”.

Uwaga: dane w formularzu muszą być zgodne z danymi, które są przypisane do rachunku. Numer rachunku bankowego wymagany w formularzu, znajdziesz w umowie rachunku maklerskiego (numer do wpłat jest 26 cyfrowy). 

W kolejnym etapie otrzymasz od nas e-mail z tokenem weryfikacyjnym, który przekieruje Ciebie na stronę służącą do zakończenia procesu rejestracji i aktywacji konta.

Po wpisaniu parametrów logowania i kliknięciu przycisku „Potwierdź” następuje weryfikacja jednorazowym kodem SMS, który zostanie przesłany na wskazany podczas rejestracji numer telefonu komórkowego. Kod jest ważny przez 5 minut. Wpisz ciąg cyfr z wiadomości SMS do dedykowanego pola. Wciśnij przycisk ”Aktywuj”.

Proces rejestracji został zakończony. Od tej pory możesz logować się do M/S Online wchodząc w „Strefa Klienta – Zaloguj” na naszej www.

6. Co jeśli nie dotarła do mnie wiadomość z tokenem weryfikacyjnym?

Sprawdź wszystkie foldery w swojej skrzynce mailowej, w tym folder SPAM.

Jeżeli nadal nie dotarła do Ciebie wiadomość aktywacyjna, prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem: +48 22 128 59 00. Obsługa klienta czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-17:00.

7. Dlaczego nie dotarł do mnie kod SMS?

Jeżeli jednorazowy kod SMS nie dotarł na podany przez Ciebie numer telefonu, a Twoje dane kontaktowe są poprawne, prawdopodobnie linie Twojego operatora są przeciążone lub znajdujesz się poza zasięgiem sieci.

Jeżeli opóźnienie wynosi więcej niż 5 minut, powtórz operację.

Sprawdź wskazany numer telefonu w M/S Online w sekcji „Dane teleadresowe” w zakładce „Dane i Ustawienia”. Jeżeli nie zgadza się on z tym, którym aktualnie dysponujesz, należy dokonać jego aktualizacji. W tym celu skontaktuj się ze swoim doradcą.

Jeżeli numer telefonu jest aktualny, a problem będzie się powtarzał, skontaktuj się ze swoim doradcą lub zadzwoń pod numer: +48 22 128 59 00. Obsługa klienta jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-17:00.

8. Co mam zrobić, jeśli mój kod SMS wygasł?

Kod SMS ważny jest przez 5 minut. Po jego wygaśnięciu nie można go już użyć do potwierdzenia operacji, którą chcesz wykonać.

Jeżeli ważność kodu wygaśnie podczas rejestracji w procesie zatwierdzania loginu i hasła, należy powtórzyć proces rejestracji.

Aby wygenerować nowy kod podczas korzystania z systemu M/S Online wystarczy odświeżyć stronę i wykonać operację ponownie.

9. Jak zmienić hasło?

Po zalogowaniu się do M/S Online przejdź do sekcji „Dane osobowe”, wybierając „Dane i ustawienia” z menu po lewej stronie ekranu. Kliknij przycisk „Zmień”, po czym pojawią się pola do zmiany hasła.

W pierwszej kolejności wpisz dotychczasowe hasło, aby potwierdzić swoją tożsamość. Następnie wpisz nowe hasło, które jest zgodne z „Zasadami bezpieczeństwa”. Po powtórnym wpisaniu nowego hasła na ekranie pojawi się przycisk „Zmień hasło”. Klikając go, potwierdzasz zmianę hasła i generujesz wiadomość SMS z kodem jednorazowym. Przepisz go poprawnie do dedykowanego pola i potwierdź operację klikając przycisk „Potwierdź”.

10. Co mam zrobić, gdy zablokuję swoje konto po przekroczeniu dozwolonej liczby prób podczas logowania?

Jeżeli zablokujesz swoje konto, musisz skontaktować się z doradcą.

 

11. Co mam zrobić, gdy nie pamiętam aktualnego hasła?

Jeżeli nie pamiętasz swojego hasła, możesz ustanowić nowe hasło online. Wystarczy, że w oknie logowania klikniesz na "Nie pamiętam hasła", wpiszesz swój prawidłowy login i wykonasz krok po kroku wszystkie instrukcje.

12. Czy mogę mieć dostęp do wszystkich rachunków i rejestrów i przełączać się w ramach jednego konta użytkownika?

Jako Klient naszego Domu Maklerskiego możesz być właścicielem wielu rachunków oraz rejestrów, a także występować w roli pełnomocnika do innych rachunków. W ramach jednego konta użytkownika możesz mieć nadany dostęp do wszystkich rachunków i rejestrów.

Aby zmienić bieżący rachunek, wystarczy kliknąć w prawym górnym rogu numer Twojego rachunku, znajdujący się obok przycisku „Wyloguj”. Następnie w sekcji „Rachunki maklerskie” znajdź na liście interesujący Ciebie rachunek. Kliknij przycisk „Przejdź na ten rachunek”, znajdujący się w tej sekcji po prawej stronie numeru rachunku. Po kliknięciu zostaniesz przeniesiony na wybrany rachunek maklerski.

13. Jak przejrzeć historię rachunku maklerskiego?

W menu umiejscowionym po lewej stronie ekranu znajduje się sekcja „Historia”. W zależności od tego, czy chcesz sprawdzić historię inwestycji, zleceń czy operacji finansowych, wystarczy, że wybierzesz jedną z trzech pozycji w tej sekcji.

 

14. Co zrobić, jeśli znajdę błąd na stronie?

Niezwłocznie skontaktuj się ze swoim doradcą lub wyślij wiadomość na nasz adres mailowy: feedback@michaelstrom.pl, a szczegółowo przeanalizujemy Twoje zgłoszenie.

15. Co zrobić, jeżeli system jest niedostępny?

Powody niedostępności systemu M/S Online:

 • raz w tygodniu w niedzielę pomiędzy godziną 00:00 a 00:30 system jest niedostępny ze względu na konieczność wykonania kopii bezpieczeństwa,
 • w wybrane dni, w godzinach wieczornych, mogą występować niedostępności spowodowane koniecznością wdrożenia aktualizacji systemu lub innych prac serwisowych,
 • raz do roku GPW i KDPW przeprowadzają testy ciągłości działania, w których jako dom maklerski bierzemy udział.

Jeżeli niedostępność się przedłuża, skontaktuj się ze swoim doradcą lub zadzwoń pod numer: +48 22 128 59 00. Obsługa klienta jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-17:00.

1. Zasady bezpieczeństwa

Certyfikat bezpieczeństwa

Zapewniamy najwyższy poziom bezpieczeństwa danych naszych Klientów i ich środków finansowych. Należy jednak pamiętać, że bezpieczeństwo podczas korzystania z systemu transakcyjnego M/S Online w dużej mierze zależy od użytkownika. Podczas korzystania z serwisu, rekomendujemy stosowanie się do kliku poniższych zasad:

LOGOWANIE

1. Podczas logowania używaj tylko zaufanego sprzętu komputerowego.
2. Zawsze loguj się osobiście, bez pomocy ani asysty osób trzecich.
3. Korzystaj z opcji maskowania hasła, w przypadku konieczności uwidocznienia hasła sprawdź, czy nikt w tym czasie nie ma dostępu do urządzenia.
4. Nie loguj się w sieciach publicznych lub otwartych sieciach Wi-Fi.
5. Zawsze sprawdzaj, czy znajdujesz się na stronie internetowej dedykowanej do logowania się w systemie transakcyjnym Michael / Ström, czyli https://online.michaelstrom.pl/.
6. Każdorazowo weryfikuj, czy przed adresem strony internetowej znajduje się ikona zamkniętej kłódki.

7. Jeżeli masz wątpliwości co do bezpieczeństwa swojego połączenia z serwisem, sprawdź właściwości połączenia i porównaj go z poniższymi parametrami:

8. Korzystaj tylko i wyłącznie z programów antywirusowych i przeglądarek internetowych pobranych ze stron producenta (rekomendujemy: Mozilla Firefox lub Google Chrome)
9. Dbaj o aktualizację swojego systemu i innych narzędzi komputerowych używanych do logowania, tak aby baza wirusów i bariery bezpieczeństwa były regularnie wzbogacane.
10. Pamiętaj, aby zawsze wylogować się po zakończeniu korzystania z serwisu M/S Online.

DOSTĘPY

1. Nie udostępniaj nikomu swoich danych do logowania. Pracownik Michael / Ström Dom Maklerski nigdy nie poprosi Cię o podanie Twojego hasła.
2. Nie zapisuj swoich danych do logowania oraz nie zapamiętuj hasła w przeglądarce internetowej.
3. Regularnie zmieniaj swoje hasło do platformy M/S Online (link do FAQ).
4. Zadbaj o to, aby twoje hasło było odpowiednio silne i skomplikowane (link do FAQ).
5. W M/S Online nie używaj haseł, które używasz już gdzieś indziej.

KORZYSTANIE Z APLIKACJI M/S ONLINE

1. Regularnie sprawdzaj historię swoich operacji.
2. Zwracaj baczną uwagę na daty ostatniego udanego i nieudanego logowania, które pokazują się po zalogowaniu w lewym dolnym roku ekranu.
3. Podczas autoryzacji transakcji zawsze weryfikuj nadawcę, od którego dostałeś swój kod SMS.
4. Jeśli po zalogowaniu widzisz różnice w wyglądzie strony M/S Online sprawdź, czy na pewno spełnia ona warunki bezpieczeństwa.  W razie wątpliwości prosimy o kontakt, w celu wykluczenia ingerencji osób nieuprawnionych.

Jeżeli zauważysz coś niepokojącego, prosimy o kontakt ze swoim doradcą lub o kontakt telefoniczny: +48 22 128 59 00.
Obsługa klienta jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-17:00.