01

--

Poniższe informacje i dane są publikowane zgodnie ze stanowiskiem KNF z dnia 11 maja 2023 roku i nie stanowią oferty papierów wartościowych.

Michael / Ström Obligacji Dużych Spółek FIZ

Michael / Ström Obligacji Dużych Spółek FIZ jest funduszem inwestycyjnym zamkniętym, skoncentrowanym na rynku obligacji największych polskich firm.

Inwestuje w obligacje spółek, które spełniają przynajmniej jeden z następujących warunków:

- są podmiotami zależnymi od Skarbu Państwa,

- są spółkami publicznymi z kapitalizacją powyżej 500 mln zł,

- są spółkami niepublicznymi z przychodami przekraczającymi 1 mld zł lub kapitałami własnymi powyżej 500 mln zł,

- posiadają rating inwestycyjny przyznany przez jedną z agencji ratingowych Standard & Poor’s, Fitch Ratings lub Moody’s na poziomie nie niższym niż BBB- lub równoważnym.

Fundusz istnieje od I kwartału 2023 r. Fundusz może być nieodpowiedni dla Inwestorów, którzy planują wycofanie środków wcześniej niż przed upływem jednego roku.

Wycena certyfikatów inwestycyjnych funduszu

Wybierz okres

Wybierz okres 

od

do

na dzień

Wartość certyfikatu

1M

3M

6M

12M

36M

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie stanowią gwarancji ich osiągnięcia w przyszłości i istnieje ryzyko utraty części lub całości inwestycji.

GTM-MD2TVSS