01

--

Niniejsza strona używa plików cookies w celu optymalizacji korzystania ze strony internetowej, w celach statystycznych oraz popularyzacji strony za pomocą serwisów społecznościowych. Warunki przechowywania plików cookies możesz określić w przeglądarce internetowej.

Publikacja handlowa Michael / Ström Dom Maklerski S.A. przygotowana w celu reklamy certyfikatów inwestycyjnych Michael / Ström Obligacji Korporacyjnych FIZ**, które są przedmiotem świadczenia usług maklerskich w zakresie przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych.

Michael / Ström Obligacji Korporacyjnych FIZ**

Michael / Ström Dom Maklerski był inicjatorem założenia funduszu Michael / Ström Obligacji Korporacyjnych FIZ**. Fundusz został założony w IV kwartale 2017 r. M/S DM pełnił funkcje zarządzającego Funduszem od lutego 2018 r. do 8 lipca 2022 r. Poniżej prezentujemy historyczne dane dotyczące funduszu.

 

**Aktualna nazwa: Stabilny Fundusz Obligacji Korporacyjnych FIZ.

Michael / Ström Obligacji Korporacyjnych FIZ**

3,72%*

2,17% ponad WIBOR 3M

Średnioroczna stopa zwrotu od założenia Funduszu

*Kalkulacja metodą CAGR w oparciu o miesięczną wycenę certyfikatów dokonywanych przez MM PRIME TFI S.A. Prezentowany wynik obejmuje okres od 30 listopada 2017 r. do 30 czerwca 2022 r.
Przedstawiane dane historyczne odnoszą się do przeszłości, a wyniki osiągnięte w przeszłości nie stanowią gwarancji ich osiągnięcia w przyszłości.
Inwestowanie w certyfikaty inwestycyjne wiążę się z ryzykiem utraty części lub całości zainwestowanych środków. Szczegółowa informacja nt. ryzyk znajduje się w prospekcie emisyjnym.

Wycena certyfikatów inwestycyjnych funduszu

Wybierz okres

Wybierz okres 

od

do

WIG – Warszawski Indeks Giełdowy, więcej na www.gpwbenchmark.pl

TBSP – Indeks obligacji skarbowych w Polsce, więcej na www.gpwbenchmark.pl

Średnia dla grupy – średnia stopa zwrotu dla grupy funduszy papierów dłużnych polskich korporacyjnych według portalu analizy.pl

 

Stopa zwrotu funduszu

na dzień

Wartość certyfikatu

1M

3M

6M

12M

36M

od początku
roku

od założenia
funduszu

111,67 mln PLN

Wartość Aktywów Netto Funduszu na 30 czerwca 2022

 

PROSPEKT

Pobierzicon
img

Niniejszy materiał jest publikacją handlową Michael / Ström Dom Maklerski S.A.  z siedzibą w Warszawie.

Niniejszy materiał:

  1. nie stanowi rekomendacji w ramach usługi doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi;
  2. nie jest badaniem inwestycyjnym w rozumieniu rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające go dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy;
  3. nie spełnia standardów rekomendacji inwestycyjnej określonych w rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającym rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów.