01

--

Publikacja handlowa Michael / Ström Dom Maklerski S.A. przygotowana w celu reklamy certyfikatów inwestycyjnych Michael / Ström Obligacji Korporacyjnych FIZ, które są przedmiotem świadczenia usług maklerskich w zakresie przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych.

Michael / Ström Obligacji Korporacyjnych FIZ

Michael / Ström Obligacji Korporacyjnych FIZ jest publicznym funduszem inwestycyjnym zamkniętym, skoncentrowanym na rynku obligacji firm. Istnieje od IV kwartału 2017 r.  

 

 

Do kogo kierujemy ofertę Michael /Ström Obligacji Korporacyjnych FIZ

Fundusz skierowany jest do Inwestorów, którzy oczekują wyższej stopy zwrotu niż z lokat bankowych czy funduszy obligacji skarbowych oraz jednocześnie poszukują inwestycji o niższym poziomie ryzyka niż fundusze akcji czy mieszane. Fundusz może być nieodpowiedni dla Inwestorów, którzy planują wycofanie środków wcześniej niż przed upływem jednego roku.  

Michael / Ström Obligacji Korporacyjnych FIZ

5,31%*

2,28% ponad WIBOR 3M

Średnioroczna stopa zwrotu od założenia Funduszu

*Kalkulacja metodą CAGR w oparciu o miesięczną wycenę certyfikatów dokonywanych przez MM PRIME TFI S.A. Prezentowany wynik obejmuje okres od 30 listopada 2017 r. do 28 marca 2024 r.
Przedstawiane dane historyczne odnoszą się do przeszłości, a wyniki osiągnięte w przeszłości nie stanowią gwarancji ich osiągnięcia w przyszłości.
Inwestowanie w certyfikaty inwestycyjne wiążę się z ryzykiem utraty części lub całości zainwestowanych środków. Szczegółowa informacja nt. ryzyk znajduje się w prospekcie emisyjnym.

Wycena certyfikatów inwestycyjnych funduszu

Wybierz okres

Wybierz okres 

od

do

WIG – Warszawski Indeks Giełdowy, więcej na www.gpwbenchmark.pl

TBSP – Indeks obligacji skarbowych w Polsce, więcej na www.gpwbenchmark.pl

Średnia dla grupy – średnia stopa zwrotu dla grupy funduszy papierów dłużnych polskich korporacyjnych według portalu analizy.pl

 

Stopa zwrotu funduszu

na dzień

Wartość certyfikatu

1M

3M

6M

12M

36M

60M

40,55 mln PLN

Wartość Aktywów Netto Funduszu na 28 marca 2024

 

Zarządzający funduszem

img

Jakub Krawczyk

Zarządzający funduszem

Absolwent Uniwersytetu w Poznaniu na specjalizacji Inwestycje Kapitałowe i Strategie Finansowe Przedsiębiorstw. Doktor nauk społecznych w dziedzinie ekonomia i finanse. Posiada licencje doradcy inwestycyjnego (360) oraz maklera papierów wartościowych (2292). W instytucjach finansowych pracuje od 2011 roku. Doświadczenie zawodowe zdobywał m.in. w Skarbiec TFI oraz Ipopema TFI, gdzie zarządzał funduszami obligacji skarbowych, korporacyjnych czy zagranicznych. Uczestnik wielu szkoleń z zakresu instrumentów finansowych, organizowanych zarówno przez polskie jak i międzynarodowe instytucje. Z Michael / Ström Dom Maklerski związany od grudnia 2021 roku.

Pozostałe
dokumenty 

Przejdźicon

Prezentacja o M/S
Obligacji Korporacyjnych FIZ

Pobierzicon

Niniejszy materiał jest publikacją handlową Michael / Ström Dom Maklerski S.A.  z siedzibą w Warszawie.

Niniejszy materiał:

  1. nie stanowi rekomendacji w ramach usługi doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi;
  2. nie jest badaniem inwestycyjnym w rozumieniu rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające go dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy;
  3. nie spełnia standardów rekomendacji inwestycyjnej określonych w rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającym rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów.
GTM-MD2TVSS