RPP pozostawiła stopy procentowe na tym samym poziomie

RPP pozostawiła stopy procentowe na tym samym poziomie

08 - Lut - 2024 — 2•min

image

Rada Polityki Pieniężnej po raz kolejny pozostawiła stopy procentowe w Polsce bez zmian. W komunikacie po posiedzeniu RPP kolejny raz zwraca uwagę na globalne spowolnienie gospodarcze jako istotny czynnik dezinflacyjny. Na lokalnym podwórku RPP w I kw. 2024 r. spodziewa się „istotnego” spadku dynamiki inflacji konsumenckiej. Swoje przewidywania opiera na osłabionej koniunkturze gospodarczej, spadku presji inflacyjnej za granicą, słabym popycie oraz umocnieniu kursu złotego.

Natomiast pogląd RPP na drugą połowę roku jest zgoła inny, a na inflację w tym okresie duży wpływ będzie miała polityka obecnego rządu. Jak zauważa RPP „przywrócenia wyższej stawki podatku VAT na żywność oraz podniesienia cen energii, w II połowie 2024 r. inflacja może istotnie wzrosnąć.”. Jako kolejny istotny czynnik proinflacyjny wskazana jest podwyższona dynamika nominalnych wynagrodzeń (między innymi podwyżki płac dla sektora publicznego).

Na raczej spodziewaną decyzję RPP bez większych zmian reagują giełda, kurs złotego oraz rentowności obligacji skarbowych. Dopiero kolejne posiedzenia RPP, poprzedzone istotnymi danymi makro, nowymi prognozami makro oraz decyzjami rządu w zakresie „polityki cenowej” przyniosą rozstrzygnięcia.

 

Szymon Gil 
Makler Papierów Wartościowych
Michael / Ström Dom Maklerski 

Wszelkie przedstawione analizy, komentarze i konkluzje stanowią osobiste poglądy autora wyrażone w oparciu o posiadaną fachową wiedzę dotyczącą funkcjonowania rynku finansowego.

Niniejszy materiał jest publikacją handlową Michael / Ström Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Warszawie:

a. nie stanowi rekomendacji w ramach usługi doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi;

b. nie jest badaniem inwestycyjnym w rozumieniu rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające go dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy;

c. nie spełnia standardów rekomendacji inwestycyjnej określonych w rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającym rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów.