Obligacje korporacyjne rozchodzą się jak ciepłe bułeczki

Obligacje korporacyjne rozchodzą się jak ciepłe bułeczki

17 - Kwi - 2024 — 7•min

image

Popyt zgłoszony przez inwestorów kolejny miesiąc z rzędu wyraźnie przewyższył kwoty emisji i wyniósł 304,1 mln zł. W marcu emitenci przeprowadzili 6 emisji obligacji korporacyjnych na łączną kwotę prawie 165 mln zł. Średni poziom redukcji wyniósł 34,7 proc.

W marcu królowały emisje sięgające 20-25 mln zł, a ich wartość – w porównaniu z dużym popytem – w większości przypadków przesądzała o sporych redukcjach. Chemiczna spółka PCC Rokita w emisji na 25 mln zł przyciągnęła inwestorów skorych do zainwestowania ponad 86 mln zł. PragmaGo, działająca w branży finansowej, pozyskała z emisji 25 mln zł, podczas gdy inwestorzy złożyli zapisy na prawie 60 mln zł. Z kolei deweloperska Victoria Dom zaoferowała „większą” emisję publiczną o wartości 50 mln zł, ale nawet w tym przypadku wystąpiła prawie 50-procentowa redukcja, ponieważ zanotowano zapisy na kwotę 85 mln zł.

 

Emitent

Wartość emisji (mln)

Oprocentowanie

Tentor (lata)

Wielkość zapisów (mln)

Redukcja (proc.)

Liczba inwestorów

1

PCC Rokita

25

2,80%+WIBOR3M

5,25

86,43

71,07

1042

2

Cavatina Holding

21,65

6,00%+WIBOR6M

3,5

25,86

16,29

198

3

Arche

21,5

WIBOR3M

3

21,66

0,77

225

4

Victoria Dom

50

5,25%+WIBOR6M

3

85,43

47

867

5

Kredyt Inkaso

4,9999 EUR

5,20%+EUBIRBOR3M

4

5,91 EUR

15,40

232

6

PragmaGO

25

5,00%+WIBOR3M

3

59,3

58

1101

Średnia

 

 

 

 

 

34,78

611

Suma

 

164,654

 

 

304,098

 

3665

Źródło: Michael / Ström Dom Maklerski, opracowanie własne (kurs euro z dnia 29.03.2024r. 4,301).

W 6 emisjach udział wzięło 3665 Inwestorów, co oznacza, że średnio w emisji uczestniczyło 610 osób. Jedyna w marcu (i jednocześnie w tym roku) emisja publiczna, która zakończyła się bez większej redukcji pomimo względnie niskiej kwoty dotyczyła grupy Arche, działającej w branży dewelopersko-hotelarskiej.

Zapał inwestorów nieco ostygł

Pod względem liczby emisji marzec był podobny do poprzednich miesięcy tego roku. Pod każdym innym względem – marzec okazał się słabszy. Przeprowadzone emisje publiczne osiągnęły wartość „jedynie” 164 mln zł – wobec 235 mln zł w styczniu i 360 mln zł w lutym. Popyt zgłaszany przez inwestorów w ostatnim miesiącu kwartału był ponad 2 razy mniejszy niż w styczniu i 3 razy mniejszy niż w lutym. Podobnie kształtują się dane dotyczące średnich poziomów redukcji i liczby inwestorów.

 

Emitent

Wartość emisji

Oprocentowanie

Tenor (lata)

Data

Wielkość zapisów (mln)

Redukcja (proc.)

Liczba inwestorów

1

GPM Vindexus

21,8

6,00%+WIBOR3M

3

styczeń

74,22

70,70

1154

2

PragmaGO

25

5,15%+WIBOR3M

3

styczeń

53,77

53,50

815

3

Ghelamco

125

5,00%+WIBOR6M

4

styczeń

366,68

66,00

1604

4

Kredyt Inkaso

20

5,50%+WIBOR3M

4

styczeń

71,05

71,85

947

5

Kruk (EUR) 10M EUR

43,43

4,00%+EURIBOR3M

5

styczeń

99,12

56,19

457

6

Kruk

60,47

4,00%+EURIBOR3M

5

luty

86,03

29,70

449

7

Olivia Fin

30,23

5,30%+EURIBOR3M

3,5

luty

36,63

17,45

106

8

Ronson

60

3,85%+WIBOR6M

3,5

luty

155,00

61,26

1074

9

Echo Investment

70

4,00%+WIBOR6M

4

luty

193,28

64,00

1074

10

Kruk

70

4,00%+WIBOR6M

5

luty

284,25

75,37

2244

11

Echo Investment

70

4,00%+WIBOR6M

4

luty

157,61

56,00

795

12

PCC Rokita

25

2,80%+WIBOR3M

5,25

marzec

86,43

71,07

1042

13

Cavatina Holding

21,65

6,00%+WIBOR6M

3,5

marzec

25,86

16,29

198

14

Arche

21,5

4,40%+WIBOR3M

3

marzec

21,66

0,77

225

15

Victoria Dom

50

5,25%+WIBOR6M

3

marzec

85,43

47,29

867

16

Kredyt Inkaso

21,50

5,20%+EUBIRBOR3M

4

marzec

25,42

15,40

232

17

PragmaGO

25

5,00%+WIBOR3M

3

marzec

59,30

57,83

1101

Średnia

 

 

 

 

 

 

48,9

846

Suma

 

760,587

 

 

 

1881,731

 

14384

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: Michael / Ström Dom Maklerski, opracowanie własne (kurs euro z dnia 29.03.2024r.: 4,301, 29.02.2024r.: 4,319, 31.01.2024 r.: 4,343).

Powodem marcowego „ostudzenia” rynku może być nadzwyczaj mocny styczeń i luty. Na początku roku emitenci przeprowadzili liczne, duże emisje (np. Ghelamco – 125 mln zł, Echo Investment – 140 mln zł, Kruk – ponad 170 mln zł), a przecież potrzeby finansowe każdej, nawet największej firmy są ograniczone. Istnieje zatem prawdopodobieństwo, że emitenci w dużej mierze są już nasyceni. Pamiętajmy jednak, że względnie słabsze wyniki marca, rozpatrywane w oderwaniu od stycznia czy lutego, nie wypadają źle. Jednostkowo nadal mieliśmy sporo emisji i dość duży popyt ze strony inwestorów.

Intensywny pierwszy kwartał

W trzech pierwszych miesiącach 2024 roku emitenci przeprowadzili aż 17 emisji publicznych na kwotę ponad 760 mln zł. Dla porównania w analogicznym okresie rok wcześniej mieliśmy jedynie trzy emisje na łączną kwotę 174,5 mln zł, a to oznacza wzrost o 335 proc. r/r. W całym roku 2023 zostały przeprowadzone emisje publiczne na kwotę 1,353 mld zł, co oznacza, że po pierwszym kwartale 2024 roku emitenci zrealizowali 56 proc. zeszłorocznego wyniku. Bardzo podobnie jest również w przypadku liczby emisji, których w całym 2023 roku było 37 – wobec 17 w pierwszym kwartale 2024 r. Wydaje się więc, że rynek idzie po rekord.

Warto również odnotować, że w samym marcu do funduszy obligacji korporacyjnych napłynęło netto 684 mln zł, a od początku roku ponad 2 mld zł. Jeszcze na koniec 2023 r. aktywa funduszy obligacji korporacyjnych nie przekraczały 11 mld zł, a obecnie wynoszą ponad 13,2 mld zł (po wzroście o 784 mln zł w marcu). Wpływ na taki stan rzeczy mają napływy środków od inwestorów, ale i bardzo dobre wyniki inwestycyjne. Średnia stopa zwrotu funduszy obligacji korporacyjnych na koniec pierwszego kwartału tego roku wyniosła 10,30 proc., a w samym marcu pozwoliły one zarobić 0,60 proc. 

Rynek nie zwalnia

W kwietniu mamy już pierwszą emisję publiczną w ramach świeżo zaakceptowanego przez KNF prospektu spółki Marvipol na 150 mln zł. W tym miesiącu wygasa również prospekt emisji publicznych spółki Dekpol o pozostałej wartości 80 mln zł. Prospekty pozostają ważne w spółkach Kruk, Ronson, Victoria Dom, PCC Rokita i PCC Exol. Złożone do akceptacji KNF są natomiast prospekty spółek takich jak Cavatina Holding, Best, Kredyt Inkaso, Olivia Fin.

W pierwszym kwartale 2024 r. doświadczyliśmy prawdziwego „boomu” na rynku obligacji korporacyjnych. Może to przesądzić o tym, że bieżący rok będzie rekordowy. Wpływ na to mogą mieć przede wszystkim:

- względnie wysokie oprocentowanie obligacji korporacyjnych,
- zadowalająca płynność rynku Catalyst,
- brak materializacji ryzyka kredytowego = brak default-ów (upadków emitentów),
- utrzymywany wysoki poziom stóp procentowych (większość emisji oparta o WIBOR),
- duża liczba emitentów i emisji pozwalająca zbudować zdywersyfikowany portfel inwestycyjny,
- rosnąca świadomość emitentów, którzy widzą coraz większy potencjał w finansowaniu swojej działalności poprzez obligacje,
- rosnąca świadomość inwestorów indywidualnych, którzy coraz częściej patrzą na rynek kapitałowy,
- a także rosnące aktywa u inwestorów instytucjonalnych.

 

Szymon Gil 
Makler Papierów Wartościowych
Michael / Ström Dom Maklerski 

Wszelkie przedstawione analizy, komentarze i konkluzje stanowią osobiste poglądy autora wyrażone w oparciu o posiadaną fachową wiedzę dotyczącą funkcjonowania rynku finansowego.

Niniejszy materiał jest publikacją handlową Michael / Ström Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Warszawie:

a. nie stanowi rekomendacji w ramach usługi doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi;

b. nie jest badaniem inwestycyjnym w rozumieniu rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające go dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy;

c. nie spełnia standardów rekomendacji inwestycyjnej określonych w rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającym rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów.