Sektor usług w zdecydowanie lepszej kondycji niż przemysł

Sektor usług w zdecydowanie lepszej kondycji niż przemysł

23 - Kwi - 2024 — 2•min

image

PMI dla przemysłu w kwietniu w strefie euro wyniósł 45,6 wobec 46,1 miesiąc wcześniej. Odczyt okazał się gorszy niż wskazywały prognozy (46,5). Po raz kolejny szczególnie patrzymy na odczyt z Niemiec, gdzie jeszcze na początku roku wydawało się, że przemysł najgorsze ma za sobą, a PMI wynosił 45,5. Przemysł wpadł jednak w kolejny dołek, a niemiecka gospodarka, która jest mocno zależna od przemysłu, okazuje dalszą słabość. W kwietniu wskaźnik dla przemysłu wyniósł 42,2. Podobną tendencję obserwujemy we Francji, gdzie wskaźnik w kwietniu wyniósł 44,9 (wobec 47,1 dwa miesiące wcześniej).

Odmienną sytuację mamy w sektorze usług. Wskaźnik PMI dla strefy euro w tym sektorze wzrósł do 52,9 wobec 51,5 miesiąc wcześniej. Odczyt jest pozytywnym zaskoczeniem, konsensus rynkowy wynosił 51,8. Sektor usług jest w zdecydowanie lepszej kondycji niż przemysł. Tutaj również wyróżniają się dane z Niemiec. Wskaźnik dla sektora usług wyniósł 53,3 pkt, prognozy wskazywały na wzrost jedynie do 50,6 pkt.

Zbiorczy wskaźnik PMI wyniósł 51,4 wobec 50,3 miesiąc wcześniej. Odczyt istotnie powyżej poziomu 50 pkt. Pomimo utrzymującej się słabości sektora produkcyjnego, mocne odbicie w sektorze usług pozwoliło na wzrost zagregowanego wskaźnika. Utrzymywanie się dobrej koniunktury w sektorze usług pomoże w uniknięciu recesji w kolejnych kwartałach.

Dane z sektora usług będą szczegółowo analizowane w kontekście polityki monetarnej EBC. Uczestnicy rynku oczekują pierwszej obniżki stóp procentowych w czerwcu. Pytaniem pozostaje jednak, czy inflacja w sektorze usług nie będzie się utrzymywać, a to może wpłynąć na kolejne decyzje i tempo obniżek.

 

Bartosz Wałecki

Analityk
Michael / Ström Dom Maklerski

Wszelkie przedstawione analizy, komentarze i konkluzje stanowią osobiste poglądy autora wyrażone w oparciu o posiadaną fachową wiedzę dotyczącą funkcjonowania rynku finansowego.

Niniejszy materiał jest publikacją handlową Michael / Ström Dom Maklerski S.A.  z siedzibą w Warszawie:

a. nie stanowi rekomendacji w ramach usługi doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi;

b. nie jest badaniem inwestycyjnym w rozumieniu rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające go dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy;

c. nie spełnia standardów rekomendacji inwestycyjnej określonych w rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającym rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów.