Przełomowy rok dla obligacji korporacyjnych

Przełomowy rok dla obligacji korporacyjnych

24 - Mar - 2015 — 3•min

Po ostatniej obniżce stóp procentowych przez RPP i zapowiedzi braku dalszych takich działań w tym roku mamy jasność,jeśli chodzi o kształtowanie się rynku obligacji korporacyjnych w 2015r. 

Ta dobra, odważna decyzja, ma na celu pobudzenie gospodarki i utrzymanie stabilności cen. W perspektywie najbliższych 9 miesięcy będziemy działać w środowisku bazowej stopy procentowej na poziomie nie wyższym niż 1,5 proc. Ma to szansę co najmniej podtrzymać, a prawdopodobnie również stymulować zainteresowania instrumentami dłużnymi po stronie firm. Decyzja RPP to bardzo dobra wiadomość dla emitentów. Pozwala nie tylko na obniżenie kosztów finansowania, ale również działa stymulująco w zakresie podejmowania inwestycji.

Ostatnie lata to czas dynamicznego wzrostu war­tości rynku obligacji korporacyjnych, jak również rocznej wartości wprowadzanych przez emitentów do obrotu na rynku publicznym papierów dłużnych. W latach 2011-2014 średnia roczna stopa wzrostu wartości obligacji wprowadzonych Catalyst na wyniosła +41,5 proc. W 2011 r. wartość obligacji wprowadzonych do obrotu na rynku publicznym wynosiła nieco ponad  4,1 mld zł i w następnych latach sukcesywnie rosła osiągając poziom ponad 11,7 mld zł w roku 2014. Nie inaczej zapowiada się rozwój rynku w 2015 roku. W Domu Maklerskim Michael / Ström szacujemy, że na koniec tego roku wartość wprowadzonych obligacji ukształtuje się na poziomie co najmniej 13,8 mld zł do nawet 16,6 mld zł (wyłączając obligacje BGK). Wartość wszystkich notowanych na Catalyst obligacji korporacyjnych może wynieść między 41,1 a 43,8 mld zł (bez BGK).

Jednak nie ze względu na dynamiki rok 2015 może się okazać przełomowy dla rynku. Już niebawem czeka nas wejście w życie nowelizacji ustawy o ob­ligacjach, planowane na 1 lipca 2015 r. zgodnie z założeniami prawodawców ma ona na celu dalsze wsparcie rozwoju rynku papierów dłużnych i zniesienie obecnie obowiązujących barier. W stosunku do obecnie obowiązującej ustawy o obligacjach nowa wersja wprowadza kilka istotnych zmian, zwiększając uprawnienia obligatariuszy, ale i możliwości emitentów, poprzez poszerzenie zakresu dostępnych dla nich instrumentów i rozszerzenie katalogu podmiotów uprawnionych do emisji obligacji.

Z perspektywy obligatariuszy kluczowe jest uzyskanie możliwości zmiany warunków już objętej emisji. Będzie to uprawnienie nowego organu, tzw. zgromadzenia obligatariuszy, który będzie miał prawo podejmowania decyzji w imieniu wszystkich uprawnionych z obligacji danej serii. Dziś w przypadku chęci zmiany jej parametrów, emitent zobowiązany jest do zawarcia umowy z każdym z obligatariuszy, co w praktyce uniemożliwia dokonanie pożądanej zmiany. Zgromadzenie obligatariuszy pomoże wprowadzać je w formie jednobrzmiących porozumień między poszczególnymi obligatariuszami lub w drodze uchwały zgromadzenia obligatariuszy przy akceptacji emitenta.

Na rynku pojawią się też nowe narzędzia dostępne dla emitentów: obliga­cje wieczyste oraz obligacje podporządkowane. Obligacje wieczyste, po uplasowaniu nie będą podlegały wykupowi przez emitenta, a jedynie będą uprawniały do wypały świadczeń odsetkowych od papierów w formie renty wieczystej. W przypadku emisji obligacji podporządkowanych, wierzytelno­ści wynikające z tych papierów wartościowych, jeżeli nie zostały zabezpieczone, w przypadku upadłości lub likwidacji będą za­spokojone po zaspokojeniu wszystkich innych wierzytelności przysługujących wierzycielom wobec emitenta.

W końcu nowelizacja ustawy pozwalająca na rozszerzenie katalogu podmiotów uprawnionych do emisji obligacji umożliwia dokonywanie emisji obligacji przez podmioty zagra­niczne oraz specjalnie tworzone do celów emisyjnych spółki celowe (SPV). Określa przy tym zasady na których wyżej wymie­nione podmioty mogą plasować papiery dłużne.

 

Rafał Kozioł
Manager Transakcji / Analityk