Komentarz makroekonomiczny - grudzień

Komentarz makroekonomiczny - grudzień

23 - Gru - 2016 — 5•min

Dane za listopad 2016 r. można uznać za umiarkowanie pozytywne. Produkcja sprzedana przemysłu oraz sprzedaż detaliczna zanotowały dodatnie dynamiki wzrostu w skali roku oraz ich odczyty były wyższe od konsensusu. Lepszy od oczekiwań rynku, mimo ujemnej dynamiki w skali roku, był również odczyt produkcji budowlano-montażowej. Dodatkowo, w analizowanym miesiącu ceny utrzymały się na poziomie sprzed roku, co tym samym przerwało 28-miesięczny okres deflacji.

W listopadzie 2016 r. pozytywnie zaskoczyła produkcja sprzedana przemysłu. Odczyt w cenach stałych niewyrównany sezonowo w przedsiębiorstwach o liczbie pracujących powyżej 9 osób wzrósł o 3,3 proc. w skali roku oraz o 1,9 proc. w porównaniu z październikiem 2016 r. Konsensus rynkowy zakładał wzrost o odpowiednio 1,8 proc. r/r oraz 0,1 proc. m/m. Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym produkcja przemysłowa wzrosła o 3,0 proc. w skali roku oraz 2,1 proc. w skali miesiąca. Największy wzrost sprzedaży w skali roku miał miejsce w produkcji mebli (12,2 proc.), wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych (10,5 proc.) oraz wyrobów z metali (9,0 proc.). Z kolei największy spadek produkcji w porównaniu do listopada 2015 r. dotyczył napraw, konserwacji oraz instalacji maszyn i urządzeń (-21,9 proc. r/r) oraz wydobycia węgla kamiennego i brunatnego (-10,8 proc.).

Również dynamika produkcji budowlano-montażowej była w listopadzie 2016 r. wyższa od konsensusu. Produkcja wyrażona w cenach stałych niewyrównana sezonowo w przedsiębiorstwach o liczbie pracujących powyżej 9 osób spadła o 12,8 proc. w skali roku oraz wzrosła o 5,4 proc. w porównaniu z miesiącem wcześniej. Konsensus rynkowy zakładał spadek o 18,9 proc. r/r. Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym produkcja budowlano-montażowa spadła o 13,2 proc. r/r oraz wzrosła o 6,7 proc. m/m.

W okresie od stycznia do listopada br. oddano do użytkowania 143 316 mieszkań, tj. o 10,2 proc. więcej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Liczba rozpoczętych budów w ciągu pierwszych jedenastu miesięcy 2016 r. wyniosła 161 732, tj. o 3,7 proc. więcej niż w tym samym okresie rok wcześniej. Liczba wydanych pozwoleń na budowę lub dokonanych zgłoszeń z projektem budowlanym, wzrosła do 190 034, czyli o 10,9 proc. więcej niż w pierwszych jedenastu miesiącach 2015 r.

W przypadku wyników deweloperów mieszkaniowych mieliśmy do czynienia ze wzrostem dynamiki oddanych mieszkań. W ciągu pierwszych jedenastu miesięcy br. deweloperzy przekazali 68 932 mieszkań, tj. o 26,7 proc. więcej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Dla przypomnienia, wzrost liczby przekazanych mieszkań przez deweloperów w okresie styczeń – październik 2016 r. wyniósł 26,4 proc. w porównaniu do tych miesięcy w 2015 r.

Natomiast spadek dynamiki wzrostu nastąpił w dwóch pozostałych kategoriach. Do listopada br. deweloperzy rozpoczęli budowę 78 109 mieszkań, tj. o 0,2 proc. mniej niż w pierwszych 11 miesiącach 2015 r. (+1,3 proc. r/r w okresie styczeń – październik br.). Z kolei liczba pozwoleń na budowę uzyskanych przez deweloperów lub dokonanych przez nich zgłoszeń z projektem budowlanym wyniosła 94 053, tj. o 7,7 proc. więcej niż w tym samym okresie rok wcześniej (+8,1 proc. r/r narastająco do października br.).

W analizowanym miesiącu mieliśmy do czynienia z ustabilizowaniem się stopy bezrobocia na poziomie 8,2 proc., czyli tyle samo co miesiąc wcześniej. Odczyt ten był o 0,1 pkt. proc. wyższy od oczekiwań rynkowych. Rok wcześniej stopa bezrobocia wyniosła 9,6 proc. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy wzrosła w ciągu miesiąca o 0,4 proc. (tj. o 5,7 tys.) do 1 313,6 tys. oraz spadła w ciągu roku o 14,2 proc. (tj. o 217,0 tys.).

W listopadzie br. przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw, w których liczba pracujących przekracza 9 osób wyniosło 5 791,5 tys. osób, co oznacza wzrost o 3,1 proc. w skali roku. Natomiast przeciętne wynagrodzenie brutto wzrosło do 4 329,71 zł miesięcznie, tj. o 4,0 proc. r/r.

Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych po 28 miesiącach deflacji z rzędu nie był ujemny. W listopadzie 2016 r. ich poziom był taki sam jak rok wcześniej, natomiast w skali miesiąca był wyższy o 0,1 proc. Największy wpływ na inflację ogółem na przestrzeni miesiąca miały wyższe ceny żywności (+0,5 proc.) oraz rekreacji i kultury (+0,3 proc.), które podwyższyły wskaźnik odpowiednio o 0,11 pkt. proc. i 0,02 pkt. proc. Niższe ceny w zakresie transportu (-0,4 proc.) oraz odzieży i obuwia (-0,3 proc.) obniżyły ten wskaźnik odpowiednio o 0,03 pkt. proc. i 0,02 pkt. proc.

Sprzedaż detaliczna w cenach stałych wzrosła w listopadzie 2016 r. o 7,4 proc. w skali roku, natomiast w porównaniu z październikiem 2016 r. sprzedaż była niższa o 3,4 proc. Znaczący wzrost sprzedaży odnotowano w tekstyliach, odzieży i obuwiu (+16,0 proc. r/r) oraz żywności, napojach i wyrobach tytoniowych (+13,0 proc. w skali roku). Z kolei sprzedaż detaliczna w cenach bieżących wzrosła o 6,6 proc. r/r oraz spadła o 3,3 proc. m/m. Konsensus rynkowy zakładał wzrost sprzedaży detalicznej w cenach bieżących na poziomie 4,8 proc. w skali roku oraz spadek w skali miesiąca równy 4,7 proc.

 

Piotr Ludwiczak
Head of Research