Michael/Strom

ZAŁÓŻ RACHUNEK   En Pl

KRUK AJ1

KRUK AJ1

logo kruk 
Kontakt w sprawie oferty

+48 22 128 59 39 oferty@michaelstrom.pl

Wypełnij formularz
kontaktowy
przejdź do formularza

Zainwestuj w obligacje korporacyjne spółki KRUK S.A.

Michael / Ström Dom Maklerski S.A. jest członkiem konsorcjum oferującego obligacje. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami dotyczącymi tej oferty.

Zwracamy uwagę, że inwestowanie w obligacje korporacyjne wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym. Szczegółowy opis ryzyk znajduje się w prospekcie emisyjnym.

5,22%* (WIBOR 3M + 3,50%)

*Przykładowa kalkulacja oprocentowania obligacji w skali roku. Do obliczeń przyjęto wartość stopy WIBOR dla 3-miesięcznych kredytów złotówkowych na polskim rynku międzybankowym (WIBOR 3M), która w dniu 31 lipca 2019 r. wynosiła 1,72%. Rzeczywisty poziom oprocentowania obligacji serii AJ1 w pierwszym okresie odsetkowym zostanie ustalony na podstawie stopy bazowej WIBOR dla 3-miesięcznych kredytów złotówkowych z dnia 28 sierpnia 2019 r., powiększonej o marżę w wysokości 3,50 p.p. wskazaną w Ostatecznych Warunkach Emisji Obligacji serii AJ1. W kolejnych okresach odsetkowych, rzeczywista stopa bazowa, a tym samym oprocentowanie obligacji serii AJ1 może być wyższe, niższe lub pozostać na tym samym poziomie, co w przedstawionym przykładzie.

Poznaj
KRUK S.A.

   • 20 lat na polskim rynku windykacyjnym
   • Lider rynku wierzytelności w Polsce i Rumunii
   • Atrakcyjny portfel wierzytelności o szacowanym ERC* w wysokości 7,2 mld zł
   • Silna historia wzrostu biznesu przy niskim poziomie zadłużenia
   • Dobra pozycja do kontynuacji wzrostu jako platforma do rozwoju na dynamicznie rosnących rynkach w Europie
   • Długoletnia obecność na warszawskiej GPW oraz na rynku obligacji korporacyjnych w Polsce
   • *ERC – poziom przewidywanych niezdyskontowanych przepływów z portfeli nabytych do 31.12.2018 r.
 • do 25
  mln zł

  Wartość ofertyobligacji serii AJ1

 • 100 zł

  Wartość nominalna jednej obligacji w PLN

 • 5 lat

  termin wykupu obligacji

 • zapisy na obligacje 12.08.2019 - 29.08.2019

 • wypłata odsetek co 3 miesiące

 • minimalna kwotazapisu to 1 obligacja

Informacje o spółce

  • KRUK S.A. jest liderem rynku zarządzania wierzytelnościami w Polsce. W skład Grupy wchodzi szereg spółek oferujących kompleksowy i zintegrowany pakiet usług w celu odzyskania ich wierzytelności. KRUK stosuje strategię ugodową wobec swoich klientów, czyli osób zadłużonych - na masową skalę rozkłada spłatę wierzytelności na raty.

  • Głównym obszarem działalności Grupy jest zarządzanie wierzytelnościami nabytymi na własny rachunek oraz na zlecenie innych podmiotów instytucjonalnych w trzech segmentach: wierzytelności konsumenckich (niezabezpieczonych), hipotecznych i korporacyjnych.

  • KRUK posiada know-how w zakresie wyceny, zakupu i obsługi wierzytelności – od początku działalności do końca 2018 r. Grupa nabyła 7,7 mln spraw o wartości nominalnej 68,5 mld zł.

  • Grupa ma duże doświadczenie w rozwoju na nowych rynkach, zdobyte podczas prowadzenia działalności na 6 rynkach europejskich: Rumunia, Czechy, Słowacja, Niemcy, Włochy, Hiszpania.

  • Spłaty z portfeli własnych w 2018 r. wyniosły rekordowe 1,6 mld zł, o 15% więcej w porównaniu do 2017 roku. W drugim kwartale 2019 r. spłaty wyniosły 447 mln zł i były najwyższe w historii działalności Spółki.

  • Biznes KRUKa generuje stabilne przepływy pieniężne − EBITDA gotówkowa** wyniosła 1 005 mln zł w 2018 roku (+20% r/r).

  • Przyszłe spodziewane przez Emitenta przepływy z posiadanego portfela (ERC) wynoszą blisko 6 mld zł w kolejnych 5 latach (według danych na koniec grudnia 2018***).

  • Pomimo znacznego przyrostu portfela KRUK utrzymuje konserwatywne podejście do zadłużenia – wskaźnik długo netto do EBITDA gotówkowej** na 1Q 2019 wyniósł 2,3x, a do kapitałów własnych 1,3x.

  • Spółka od wielu lat jest obecna na rynku obligacji korporacyjnych w Polsce.


    ** EBITDA gotówkowa = EBITDA + spłaty na pakietach własnych – przychody z windykacji pakietów własnych

   *** Źródło: skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy za 2018 r.

Harmonogram oferty

 • Terminy Zdarzenie
 • 12 sierpnia 2019 r. Rozpoczęcie przyjmowania zapisów
 • 29 sierpnia 2019 r. Zakończenie przyjmowania zapisów
 • 2 września 2019 r. Przewidywany dzień przydziału obligacji
 • 2 września 2019 r. Przewidywany Dzień Emisji
 • Październik 2019 r. Przewidywany termin rozpoczęcia notowań na Catalyst

Zakończenie
przyjmowania
zapisów 29 sierpnia
2019 r.

Zapisy Zapis na Obligacje może zostać złożony


w jednym z poniższych punktów obsługi Klienta Członka Konsorcjum:

Warszawa

Al. Jerozolimskie 134 (Eurocentrum, bud. B 10 p.)
02-305 Warszawa
tel.: +48 22 128 59 00

Poznań

ul. Wyspiańskiego 26B / 24 (City Park)
60-751 Poznań
tel. + 48 61 226 83 14

Kraków

ul. Armii Krajowej 16
30-150 Kraków
tel. + 48 12 622 40 80
Gdańsk

ul. Antoniego Słonimskiego 2 / U1
80-280 Gdańsk
tel. + 48 58 354 95 63

Wrocław

ul. Podwale 83 / 20 (OVO Wrocław)
50-414 Wrocław
tel. + 48 71 728 98 75

Łódź

ul. Stefana Jaracza 78 (Comarch)
90-243 Łódź
tel.: +48 42 307 05 53

Informacje o ofercie

 • Wartość Programu Emisji: do 700.000.000,00 PLN
 • Wartość oferty obligacji serii AJ1: do do 25.000.000,00 PLN
 • Wartość nominalna 1 obligacji: 100,00 PLN
 • Zapadalność: 5 lat
 • Oprocentowanie: Oprocentowanie zmienne WIBOR 3M + 3,50 p.p.
 • Zabezpieczenie: Brak zabezpieczenia
 • Celem emisji jest sfinansowanie ogólnych potrzeb korporacyjnych, których podstawowym celem jest osiągniecie zysku, z zastrzeżeniem, że nie będą one wykorzystane na udzielenie pożyczek ani innego rodzaju finansowania osobom fizycznym lub podmiotom spoza Grupy Emitenta; oraz nie zostaną one przeznaczone na bezpośrednie nabycie przez Emitenta portfeli wierzytelności.

Wpłaty

 • Termin zapisów: od 12 sierpnia do 29 sierpnia 2019 r.
 • Minimalny zapis: 1 Obligacja
 • Cena emisyjna: 100 zł
 • Klienci chcąc złożyć zapis za pośrednictwem Michael / Ström Dom Maklerski S.A. zobowiązani są dokonać przelew zgodnie z ceną emisyjną na rachunek bankowy Michael / Ström Domu Maklerskiego S.A. nr 92 1240 1037 1111 0010 6897 2977 Tyt. przelewu: zapis obl. KRUK seria AJ1 „imię i nazwisko/nazwa Klienta".

Ważna informacja:

Inwestowanie w obligacje korporacyjne wiąże się z ryzykiem utraty części lub całości zainwestowanych środków.
Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie promocyjny (reklama). Jedynymi prawnie wiążącymi dokumentami zawierającymi informacje o Emitencie oraz o Publicznej Ofercie Obligacji Serii AJ¹ są Prospekt Emisyjny Podstawowy VI Programu Emisji Obligacji opublikowany w dniu 10 lipca 2019 roku („Prospekt”) wraz z aneksami do Prospektu oraz Ostateczne Warunki Emisji Obligacji Serii AJ¹ opublikowane dnia 6 sierpnia 2019 roku („OWE”). Prospekt dostępny jest na stronie internetowej Emitenta pod adresem: https://go.kruk.eu/prospektVI. OWE dostępne są na stronie internetowej Emitenta pod adresem: https://go.kruk.eu/prospektVI_OWE_AJ1. Dodatkowo w celach informacyjnych Prospekt oraz OWE dostępne są na stronie internetowej Oferującego: www.bdm.pl. Zatwierdzenia Prospektu przez Komisję Nadzoru Finansowego nie należy rozumieć jako poparcia dla Obligacji Serii AJ¹. Potencjalni Inwestorzy powinni przeczytać Prospekt przed podjęciem decyzji inwestycyjnej w celu pełnego zrozumienia potencjalnych ryzyk i korzyści związanych z decyzją o zainwestowaniu w Obligacje Serii AJ¹. Zapisy na Obligacje Serii AJ1 będą przyjmowane przez Oferującego: Dom Maklerski BDM S.A. oraz uczestników konsorcjum dystrybucyjnego, w tym Michael / Ström Dom Maklerski S.A. Niniejszy materiał i zawarte w nim informacje nie są przeznaczone do bezpośredniego ani pośredniego rozpowszechniania w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanadzie i Japonii ani wśród rezydentów tych krajów. Niniejszy materiał nie jest informacją o papierach wartościowych lub warunkach ich nabycia lub objęcia stanowiącą wystarczającą podstawę do podjęcia decyzji o nabyciu lub objęciu tych papierów wartościowych, jak również nie stanowi ani nie jest częścią i nie powinien być interpretowany jako oferta nabycia lub objęcia albo próba pozyskania zaproszenia do złożenia oferty nabycia lub objęcia jakichkolwiek papierów wartościowych. Wyniki osiągnięte przez KRUK S.A. przedstawione w materiale nie zapewniają, że spółka osiągnie równie korzystne rezultaty w przyszłości. Materiał został sporządzony na zlecenie Michael / Ström Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Warszawie oraz służy promocji jej usług, adres: Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa, e-mail: oferty@michaelstrom.pl.

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że serwis internetowy Michael Ström korzysta z plików typu cookie celem świadczenia usług w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Proszę kliknąć TUTAJ, aby dowiedzieć się więcej o naszej Polityce Prywatności, w tym o zmianie ustawień w zakresie plików cookies. Jednocześnie pragniemy podkreślić, że niedokonanie zmian ustawień przeglądarki oznacza, że pliki te zostaną umieszczone na urządzeniu, z którego Państwo korzystacie.
AKCEPTUJĘ