M / S Obligacji Korporacyjnych FIZ

Michael / Ström Obligacji Korporacyjnych FIZ

WAŻNE INFORMACJE: Przed uzyskaniem dostępu do informacji zamieszczonych na niniejszej stronie internetowej prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi informacjami.

MM Prime Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (dalej „Towarzystwo”), będąca organem funduszu Michael / Ström Obligacji Korporacyjnych Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (dalej „Fundusz” lub „Emitent”) informuje, że przed uzyskaniem dostępu do materiałów informacyjnych (dalej” Materiały Informacyjne”) zamieszczonych na niniejszej stronie internetowej konieczne jest uważne zapoznanie się z treścią poniższego komunikatu (dalej „Komunikat”) na temat warunków dostępu do niniejszej strony internetowej oraz korzystania z Materiałów Informacyjnych.

Komunikat ma zastosowanie do wszystkich osób odwiedzających tę stronę internetową. Towarzystwo zastrzega, że Komunikat może być aktualizowany, w związku z czym należy zapoznać się z jego treścią podczas każdych odwiedzin niniejszej strony internetowej.

Materiały Informacyjne dotyczą lub są związane z ofertami publicznymi (dalej „Oferta” lub „Oferta Publiczna”) na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej certyfikatów inwestycyjnych serii 2104 – 2201 Funduszu (dalej „Certyfikaty” lub „Certyfikaty Inwestycyjne”).

Firmą Inwestycyjną jest Michael / Ström Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 100, 00-807 Warszawa, www.michaelstrom.pl, kontakt@michaelstrom.pl , (dalej „MS DM” lub „Firma Inwestycyjna”).

Jedynym prawnie wiążącym dokumentem ofertowym zawierającym informacje o Funduszu i oferowanych papierach wartościowych Funduszu jest Prospekt sporządzony zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE (dalej „Rozporządzenie Prospektowe”).

W dniu 12 kwietnia 2021 r. Komisja Nadzoru Finansowego (dalej „Komisja”) zatwierdziła prospekt (dalej „Prospekt”) sporządzony w związku z Ofertą Publiczną Certyfikatów. Prospekt jest dostępny w postaci elektronicznej na stronie internetowej Towarzystwa: www.mmprimetfi.pl oraz i Firmy Inwestycyjnej: www.michaelstrom.pl .

Prospekt jest ważny przez okres 12 miesięcy od dnia jego zatwierdzenia przez Komisję, chyba, że jego ważność wygaśnie wcześniej w określonych przypadkach, o czym Emitent poinformuje w sposób w jaki został udostępniony Prospekt.

Każdy nowy znaczący czynnik, istotny błąd lub istotna niedokładność odnoszące się do informacji zawartych w Prospekcie, które mogą wpłynąć na ocenę papierów wartościowych i które wystąpiły lub zostały zauważone pomiędzy dniem zatwierdzenia Prospektu a zakończeniem Oferty Publicznej lub rozpoczęciem obrotu na rynku regulowanym, zostanie wskazany bez zbędnej zwłoki, poprzez udostępnienie suplementu do Prospektu zgodnie z art. 23 ust. 1 Rozporządzenia Prospektowego. Suplement do Prospektu zatwierdzany jest przez Komisję a następnie jest on publikowany na stronie internetowej Towarzystwa i MS DM. Jeśli suplement do Prospektu zostanie opublikowany po złożeniu zapisu na Certyfikaty a przed przydziałem Certyfikatów danej serii, inwestorowi przysługuje uprawnienie do uchylenia się od skutków prawnych złożonego zapisu.

Pełne informacje na temat Funduszu i Oferty Publicznej można uzyskać wyłącznie poprzez zapoznanie się z Prospektem, Statutem Funduszu oraz ewentualnymi suplementami i komunikatami aktualizującymi do Prospektu, które zostały udostępnione do publicznej wiadomości w formie elektronicznej na stronie internetowej www.mmprimetfi.pl oraz www.michaelstrom.pl. Towarzystwo podkreśla, iż nie należy podejmować decyzji inwestycyjnej dotyczącej nabycia Certyfikatów Inwestycyjnych bez zapoznania się z Prospektem, Statutem Funduszu oraz z wszelkimi suplementami i komunikatami aktualizującymi do Prospektu.

Oferta Publiczna jest przeprowadzana jedynie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Certyfikaty objęte niniejszym Prospektem nie mogą być oferowane poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, chyba że w danym państwie taka oferta lub sprzedaż mogłaby zostać dokonana zgodnie z prawem, bez konieczności spełniania jakichkolwiek wymogów prawnych. Każdy inwestor zamieszkały bądź mający siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej powinien zapoznać się z przepisami prawa polskiego oraz przepisami prawa innych państw, które mogą się do niego stosować.

Towarzystwo wskazuje, że Materiały Informacyjne oraz korzystanie z nich: - podlegają wyżej opisanym warunkom, - są przeznaczone dla inwestorów znajdujących się i uzyskujących dostęp do niniejszej strony internetowej z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, - nie są skierowane do inwestorów będących rezydentami amerykańskimi (U.S. Person), o których stanowi Regulacja S (Regulation S), będąca aktem wykonawczym do amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych z roku 1933 r. (U.S. Securities Act 1933) ani do osób, które reprezentują, lub działają na rachunek takich inwestorów, - nie są skierowane do inwestorów znajdujących się na terytorium Stanów Zjednoczonych. 

Towarzystwo zwraca uwagę, iż przeglądanie i dostęp do niniejszych materiałów z naruszeniem warunków wskazanych powyżej może stanowić naruszenie przepisów prawa regulujących obrót papierami wartościowymi, w szczególności w Polsce i w Stanach Zjednoczonych Ameryki.

Materiały zawarte na kolejnych stronach internetowych nie są przeznaczone do dystrybucji, rozpowszechniania ani publikacji, bezpośrednio lub pośrednio, na terenie Stanów Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanady, Japonii ani jakiejkolwiek innej jurysdykcji, w której ich dystrybucja, rozpowszechnianie lub publikacja stanowiłyby naruszenie właściwych przepisów prawa lub wymagałyby rejestracji, zgłoszenia lub uzyskania zezwolenia.

Towarzystwo informuje, że każda inwestycja w papiery wartościowe wiąże się z ryzykiem. Podjęcie każdej decyzji inwestycyjnej wiąże się z koniecznością oceny ryzyka w kontekście oczekiwanego i faktycznego wyniku z inwestycji w papiery wartościowe. Inwestowanie w Certyfikaty rodzi ryzyko utraty całości lub części zainwestowanych środków. Towarzystwo zwraca uwagę, aby potencjalni inwestorzy uważnie zapoznali się z treścią całego Prospektu, a w szczególności z czynnikami ryzyka związanymi z inwestowaniem w Certyfikaty zawartymi w rozdziale „Czynniki ryzyka” oraz warunkami oferty publicznej. Wszelkie decyzje inwestycyjne dotyczące nabycia Certyfikatów Funduszu powinny być dokonywane wyłącznie po rozważeniu treści całego Prospektu wraz z ewentualnymi suplementami i komunikatami aktualizującymi do Prospektu.

Fundusz nie gwarantuje realizacji określonego celu i wyniku inwestycyjnego.

Podmiotem Zarządzającym portfelem inwestycyjnym Funduszu jest Michael / Ström Dom Maklerski Spółka Akcyjna.

Towarzystwo informuje, że przedstawione powyżej ważne informacje mogą podlegać zmianie lub aktualizacji.

Uwaga: Wybierając opcję „AKCEPTUJĘ”, potwierdzają Państwo zapoznanie się z powyższym zastrzeżeniem i akceptują Państwo zawarte w nim informacje.

Niniejsza strona używa plików cookies w celu optymalizacji korzystania ze strony internetowej, w celach statystycznych oraz popularyzacji strony za pomocą serwisów społecznościowych. Warunki przechowywania plików cookies możesz określić w przeglądarce internetowej.

M / S Obligacji Korporacyjnych FIZ

Dokumenty

Prospekt

Komunikat aktualizujący nr 1 do Prospektu

Komunikat aktualizujący nr 2 do Prospektu

Komunikat aktualizujący nr 3 do Prospektu

Komunikat aktualizujący nr 4 do Prospektu

Komunikat aktualizujący nr 5 do Prospektu

Komunikat aktualizujący nr 6 do Prospektu

Suplement nr 1 do Prospektu

Suplement nr 2 do Prospektu

Suplement nr 3 do Prospektu

Suplement nr 4 do Prospektu

Suplement nr 5 do Prospektu

Suplement nr 6 do Prospektu

Statut

Informacja dla Klienta AFI

Lista Punktów Obsługi Klientów przyjmujących zapisy na CI serii 2104

Lista Punktów Obsługi Klientów przyjmujących zapisy na CI serii 2105

Lista Punktów Obsługi Klientów przyjmujących zapisy na CI serii 2106

Lista Punktów Obsługi Klientów przyjmujących zapisy na CI serii 2107

Lista Punktów Obsługi Klientów przyjmujących zapisy na CI serii 2108

Lista Punktów Obsługi Klientów przyjmujących zapisy na CI serii 2109

Lista Punktów Obsługi Klientów przyjmujących zapisy na CI serii 2110

Lista Punktów Obsługi Klientów przyjmujących zapisy na CI serii 2111

Lista Punktów Obsługi Klientów przyjmujących zapisy na CI serii 2112

Lista Punktów Obsługi Klientów przyjmujących zapisy na CI serii 2201

Roczne sprawozdanie finansowe 2020 r

Półroczne sprawozdanie finansowe 2021 r.

Roczne sprawozdanie finansowe 2021 r.

Półroczne sprawozdanie finansowe 2022 r.

Roczne sprawozdanie finansowe 2022 r.

Informacja o korekcie do półrocznego sprawozdania finansowego funduszu

Korekta do półrocznego sprawozdania finansowego funduszu

Korekta nr 2 do półrocznego sprawozdania finansowego funduszu

Informacja dotycząca wpływu podwyżki stóp procentowych na wyniki Funduszu