Oferta publiczna obligacji serii P2023C Victoria Dom S.A.

Przed uzyskaniem dostępu do informacji zamieszczonych na niniejszej stronie internetowej prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi informacjami.

Materiały i informacje zamieszczone na niniejszej stronie internetowej dotyczą lub są związane z programem emisji obligacji („Program”) ustanowionym przez spółkę Victoria Dom S.A. z siedzibą w Warszawie ul. Daniszewska 14, 03-230 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000305793, REGON: 551186334, NIP: 759-15-54-483, kapitał zakładowy 2.000.000,00 zł w pełni opłacony, dla której prowadzona jest strona internetowa pod adresem: www.victoriadom.pl („Spółka”). W ramach Programu Spółka może emitować zabezpieczone jak i niezabezpieczone obligacje zwykłe na okaziciela o łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 200.000.000 (słownie: dwieście milionów) złotych („Obligacje”). Liczba Obligacji emitowanych w ramach danej emisji, waluta emisji, wartość nominalna i cena emisyjna jednej Obligacji danej serii, warunki oferty oraz terminy otwarcia i zamknięcia subskrypcji zostaną każdorazowo wskazane w ostatecznych warunkach emisji danej serii Obligacji („Ostateczne Warunki Emisji Danej Serii”). Prospekt został sporządzony również w celu ubiegania się o wprowadzenie poszczególnych serii Obligacji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu dla dłużnych papierów wartościowych – Catalyst, prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”). Obligacje będą oferowane w seriach, w ramach powtarzających się emisji oraz oferowane na warunkach i zgodnie z zasadami opisanymi w prospekcie podstawowym, który został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 24 października 2023 r. („Prospekt”) oraz Ostatecznych Warunkach Emisji Danej Serii Obligacji („Oferta”).

Jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Spółce i Ofercie Obligacji jest Prospekt wraz z ewentualnymi opublikowanymi suplementami i komunikatami aktualizującymi oraz Ostatecznymi Warunkami Emisji Danej Serii Obligacji.

Prospekt wraz z ewentualnymi suplementami i komunikatami aktualizującymi do Prospektu został opublikowany i w okresie jego ważności będzie dostępny w formie elektronicznej na stronie internetowej Spółki (www.victoriadom.pl) oraz dodatkowo, w celach informacyjnych na stronie internetowej Firmy Inwestycyjnej: Michael/Ström Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Warszawie (www.michaelstrom.pl).

Zatwierdzając Prospekt, Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdza Prospekt wyłącznie jako spełniający standardy kompletności, zrozumiałości i spójności wyznaczone w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE. Zatwierdzenie Prospektu przez KNF nie powinno być uznawane za zatwierdzenie Emitenta, w tym jego modelu biznesowego metod prowadzenia działalności gospodarczej oraz sposobu jego finansowania, ani jakości Obligacji, które są przedmiotem Prospektu. Inwestorzy powinni dokonać własnej oceny adekwatności inwestowania w Obligacje.

W celu uzyskania pełnych informacji na temat Emitenta i Oferty Obligacji konieczna jest łączna interpretacja Prospektu, suplementów i komunikatów aktualizujących do Prospektu oraz Ostatecznych Warunków Emisji Danej Serii Obligacji.

INWESTYCJA W OBLIGACJE OFEROWANE W RAMACH PROSPEKTU WIĄŻE SIĘ Z SZEREGIEM RYZYK WŁAŚCIWYCH DLA DŁUŻNYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH ORAZ RYZYKAMI ZWIĄZANYMI Z DZIAŁALNOŚCIĄ EMITENTA I JEGO GRUPY KAPITAŁOWEJ. OPIS TYCH RYZYK ZNAJDUJE SIĘ W CZĘŚCI II PROSPEKTU - "CZYNNIKI RYZYKA". W SZCZEGÓLNOŚCI ZWRACA SIĘ UWAGĘ INWESTORÓW, IŻ OBLIGACJE NIE SĄ DEPOZYTAMI (LOKATAMI) BANKOWYMI I NIE SĄ OBJĘTE SYSTEMEM GWARANTOWANIA DEPOZYTÓW. W PRZYPADKU NIEWYPŁACALNOŚCI EMITENTA SPOWODOWANEJ POGORSZENIEM SIĘ JEGO SYTUACJI FINANSOWEJ, W TYM UTRATĄ PŁYNNOŚCI PRZEZ EMITENTA LUB ZMIENIAJĄCĄ SIĘ SYTUACJĄ NA RYNKU KAPITAŁOWYM, CZĘŚĆ LUB CAŁOŚĆ ZAINWESTOWANEGO KAPITAŁU MOŻE ZOSTAĆ UTRACONA, JAK RÓWNIEŻ NABYWCY OBLIGACJI MOGĄ NIE OTRZYMAĆ ŚWIADCZEŃ Z OBLIGACJI PRZEWIDZIANYCH W WARUNKACH EMISJI OBLIGACJI. W ZWIĄZKU Z TYMI RYZYKAMI, PRZED INWESTYCJĄ W OBLIGACJE INWESTORZY POWINNI ROZWAŻYĆ, CZY ICH PORTFEL INWESTYCYJNY JEST NALEŻYCIE ZDYWERSYFIKOWANY. INWESTORZY POWINNI PRZECZYTAĆ PROSPEKT PRZED PODJĘCIEM DECYZJI INWESTYCYJNEJ W CELU PEŁNEGO ZROZUMIENIA POTENCJALNYCH RYZYK I KORZYŚCI ZWIĄZANYCH Z DECYZJĄ O ZAINWESTOWANIU W OBLIGACJE.

Oferta publiczna jest przeprowadzana jedynie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Zamieszczone na tej stronie informacje nie są przeznaczone do publikacji lub dystrybucji poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej niniejszy Prospekt nie może być traktowany jako propozycja lub oferta nabycia. Prospekt, ani Ostateczne Warunki Emisji Danej Serii Obligacji ani Obligacje nie były przedmiotem rejestracji, zatwierdzenia lub notyfikacji w jakimkolwiek państwie poza Rzeczpospolitą Polską, w szczególności zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE lub przepisami prawa dotyczącymi oferowania papierów wartościowych obowiązującymi w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Papiery wartościowe objęte niniejszym Prospektem nie mogą być oferowane poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (w tym na terenie innych państw Unii Europejskiej oraz Stanów Zjednoczonych Ameryki). Ani Spółka, ani żaden inny podmiot działający w jej imieniu lub na jej rzecz nie podjął ani nie podejmie w przyszłości żadnych działań, które mogłyby zostać uznane za ofertę publiczną papierów wartościowych Spółki objętych niniejszym Prospektem w jakimkolwiek państwie poza Rzeczpospolitą Polską.

Przepisy niektórych krajów poza Rzeczpospolitą Polską mogą ograniczać rozpowszechnianie informacji zamieszonych na tych stronach sieci Internet. Każdy Inwestor zamieszkały bądź mający siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej powinien zapoznać się z przepisami prawa polskiego oraz przepisami praw innych państw, które mogą się do niego stosować.

W związku z art. 5f rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie, a także art. 1y rozporządzenia Rady (WE) nr 765/2006 z dnia 18 maja 2006 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy, Oferta Publiczna Obligacji nie jest kierowana do:

- którychkolwiek obywateli rosyjskich lub osób fizycznych zamieszkałych w Rosji lub którychkolwiek osób prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji; ograniczenie nie ma zastosowania do obywateli państwa członkowskiego, państwa będącego członkiem Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Szwajcarii ani do osób fizycznych posiadających zezwolenie na pobyt czasowy lub stały w państwie członkowskim, w państwie będącym członkiem Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub w Szwajcarii,

- którychkolwiek obywateli białoruskich lub osób fizycznych zamieszkałych na Białorusi  lub którychkolwiek osób prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą na Białorusi; ograniczenie nie ma zastosowania do obywateli państwa członkowskiego lub osób fizycznych posiadających zezwolenie na pobyt czasowy lub stały w państwie członkowskim.

Informujemy, że materiały i informacje, do których uzyskają Państwo dostęp oraz korzystanie z nich: (i) podlegają warunkom opisanym powyżej, (ii) są przeznaczone dla osób/podmiotów znajdujących się i uzyskujących dostęp do niniejszej strony internetowej z terytorium Polski, (iii) nie są skierowane do rezydentów amerykańskich (U.S. Person) w rozumieniu Regulacji S (Regulation S), będącej aktem wykonawczym do amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych z roku 1933 r. (U.S. Securities Act 1933) ani do osób, które reprezentują, lub działają na rachunek, takiej osoby, (iv) nie są skierowane do osób/podmiotów znajdujących się na terytorium Stanów Zjednoczonych.

Zwracamy uwagę, iż przeglądanie i dostęp do niniejszych materiałów z naruszeniem warunków wskazanych powyżej może stanowić naruszenie przepisów prawa regulujących obrót papierami wartościowymi, w szczególności w Polsce i w Stanach Zjednoczonych Ameryki.

Uwaga: Wybierając opcję „DALEJ”, potwierdzają Państwo zapoznanie się z powyższym zastrzeżeniem i akceptują Państwo zawarte w nim informacje.

01

--

Emisja obligacji
Victoria Dom S.A.

INWESTOWANIE W INSTRUMENTY FINANSOWE WIĄŻE SIĘ Z RYZYKIEM UTRATY CZĘŚCI LUB CAŁOŚCI ZAINWESTOWANYCH ŚRODKÓW. OPIS RYZYK ZWIĄZANYCH Z INWESTYCJĄ DOSTĘPNY JEST W PROSPEKCIE W CZĘŚCI „CZYNNIKI RYZYKA”.

Michael / Ström Dom Maklerski S.A. świadczy usługę oferowania instrumentów finansowych dla spółki Victoria Dom S.A. i przyjmuje zapisy na obligacje tej spółki w ofercie publicznej.

Zapraszamy  do zapoznania się ze szczegółami tej oferty.

 

10,80%*

(WIBOR 6M + 4,95%)

*Przykładowa kalkulacja oprocentowania obligacji w skali roku. Do obliczeń przyjęto wartość stopy WIBOR dla 6-miesięcznych kredytów złotówkowych na polskim rynku międzybankowym (WIBOR 6M), która w dniu 28.06.2024 r. wynosiła 5,85%. Rzeczywisty poziom oprocentowania obligacji serii P2023C w pierwszym okresie odsetkowym zostanie ustalony na podstawie stopy bazowej WIBOR dla 6-miesięcznych kredytów złotówkowych z dnia 26.07.2024 r., powiększonej o marżę w wysokości 4,95 p.p. wskazaną w Ostatecznych Warunkach Emisji Obligacji serii P2023C. W kolejnych okresach odsetkowych, rzeczywista stopa bazowa, a tym samym oprocentowanie obligacji serii P2023C może być wyższe, niższe lub pozostać na tym samym poziomie, co w przedstawionym przykładzie.

Warunki oferty

img

50 mln zł

Wartość oferty obligacji
serii P2023C

img

WIBOR 6M + 4,95%

Oprocentowanie
zmienne

img

Co 6 miesięcy

Wypłata
odsetek

img

3 lata

Termin 
wykupu

img

1 obligacja

Minimalny
zapis

img

1 000 zł

Wartość nominalna i cena
emisyjna jednej obligacji

img

Informacje
o spółce

img

Przedmiotem działalności Grupy Victoria Dom S.A. jest budowa i sprzedaż nieruchomości mieszkalnych głównie na rynku warszawskim.

img

Victoria Dom rozpoczęła swoją działalność deweloperską w 1998 roku. Od 2008 roku prowadzi działalność w formie spółki akcyjnej pod obecną nazwą.

img

Do 31.03.2024 roku Grupa wybudowała w ramach 105 projektów inwestycyjnych o łącznej powierzchni 597 tys. m2: 665 domów jednorodzinnych, 10 419 mieszkań oraz 175 lokali usługowych.

img

Grupa w 2023 r. zajęła 2. miejsce na rynku warszawskim pod względem liczby sprzedanych mieszkań*.

img

Grupa charakteryzuje się wysoką rentownością prowadzonej działalności: w 2023 r. przychody Grupy wyniosły 934 mln zł, a zysk netto 184 mln zł.

img

Grupa na dzień 31.03.2024 r. posiadała bank ziemi pozwalający na realizację ok. 7 000 lokali oraz na podstawie umów przedwstępnych zabezpieczyła bank ziemi pozwalający na realizację kolejnych ok. 4 250 lokali mieszkalnych.

*Według danych redNet Consulting

Harmonogram oferty

24 lipca 2024 r.

Zakończenie przyjmowania zapisów

 

26 lipca 2024 r.

Przewidywany termin warunkowego przydziału

1 sierpnia 2024 r.

Przewidywany Dzień Emisji

Sierpień 2024 r.

Przewidywany termin rozpoczęcia notowań na Catalyst

Wpłaty

img

Termin zapisów: do 24 lipca 2024 r.

img

Minimalny zapis: 1 Obligacja

img

Cena emisyjna Obligacji: 1 000 PLN (równa wartości nominalnej)

img

Klienci chcąc złożyć zapis za pośrednictwem Michael / Ström Dom Maklerski S.A. zobowiązani są zapewnić środki na Rachunku Papierów Wartościowych prowadzonym dla Klienta przez Michael / Ström Dom Maklerski S.A.

img

Zapisy na obligacje

ZŁÓŻ ZAPIS ONLINE

Jeśli nie posiadasz rachunku maklerskiego w Michael / Ström Dom Maklerski S.A., możesz jednocześnie założyć rachunek oraz złożyć dyspozycję zapisu. Ponadto możesz od razu złożyć dyspozycję nieodpłatnego transferu nabywanych obligacji na twój rachunek maklerski w innym domu maklerskim. Aktywacja rachunku i przyjęcie zapisu nastąpią po zaksięgowaniu przelewu z tytułu opłacenia zapisu wysłanego z twojego rachunku bankowego. Założenie i prowadzenie konta jest całkowicie bezpłatne.

Złóż zapis online

ZALOGUJ SIĘ

Jeśli jesteś już naszym Klientem możesz złożyć zapis w formie elektronicznej za pośrednictwem udostępnionego systemu M/S Online zgodnie z regulacjami Michael / Ström Dom Maklerski S.A. Po zalogowaniu się, po lewej stronie kliknij w "oferty publiczne", a następnie postępuj zgodnie z kolejnymi krokami, w celu złożenia dyspozycji zapisu. 

Zaloguj

Zapis na Obligacje może zostać złożony w jednym z Punktów Obsługi Klienta lub 
miejsc wskazanych poniżej albo Online - w formie elektronicznej za pośrednictwem
systemu M/S Online

Warszawa

Al. Jerozolimskie 100 (Equator IV)
00-807 Warszawa, Tel. +48 22 128 59 00

Gdańsk

ul. Antoniego Słonimskiego 2/U1
80-280 Gdańsk, Tel. +48 58 354 95 63

Poznań

ul. Wyspiańskiego 26B/24 (City Park)
60-751 Poznań, Tel. +48 61 226 83 14

Wrocław

ul. Podwale 83/20 (OVO Wrocław)
50-414 Wrocław, Tel. +48 71 728 98 00

Kraków

ul. Armii Krajowej 16 (Newton)
30-150 Kraków, Tel. +48 12 622 40 80

Łódź

ul. Stefana Jaracza 78 (Comarch)
90-243 Łódź, Tel. +48 42 307 05 53

Lublin

ul. Jana Sawy 2 (Zana House)
20-632 Lublin, Tel. +48 81 565 70 49

Toruń

ul. Grudziądzka 46/48
87-100 Toruń, Tel. +48 535 657 391

Bydgoszcz

ul. Grudziądzka 3
85-130 Bydgoszcz, Tel. +48 533 652 992

Katowice

Dyrektor: Michał Bulski
Tel. +48 533 383 132
Dyrektor: Zdzisław Sadowski
Tel. +48 533 797 724

Częstochowa

Dyrektor: Jarosław Kowalczyk
Tel. + 48 533 316 067

Ważna informacja

Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter promocyjny i reklamowy w żadnym przypadku nie stanowi oferty ani zaproszenia, jak również podstaw podjęcia decyzji w przedmiocie inwestowania w papiery wartościowe spółki Victoria Dom S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”). Oferta przeprowadzana jest wyłącznie na podstawie prospektu podstawowego  (wraz z suplementami i komunikatami aktualizującymi oraz Ostatecznymi Warunkami Emisji Danej Serii obligacji) zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 24 października 2023 r. („Prospekt”), który jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Spółce i publicznej ofercie obligacji w Polsce („Oferta”). Zatwierdzenia Prospektu przez Komisję Nadzoru Finansowego nie należy rozumieć jako poparcia dla Oferty obligacji.

W związku z Ofertą, Prospekt udostępniono na stronie internetowej Spółki www.victoriadom.pl oraz dodatkowo w celach informacyjnych na stronie internetowej Firmy Inwestycyjnej – Michael/Ström Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Warszawie www.michaelstrom.pl.

Inwestowanie w obligacje wyemitowane przez spółkę Victoria Dom S.A. wiąże się z ryzykiem utraty części lub całości zainwestowanych środków.

Inwestycja w obligacje oferowane w ramach Prospektu wiąże się z szeregiem ryzyk właściwych dla dłużnych papierów wartościowych oraz ryzykami związanymi z działalnością Emitenta i jego grupy kapitałowej. Opis tych ryzyk znajduje się w Prospekcie w części "Czynniki ryzyka". Potencjalni Inwestorzy powinni przeczytać Prospekt przed podjęciem decyzji inwestycyjnej w celu pełnego zrozumienia potencjalnych ryzyk i korzyści związanych z decyzją o zainwestowaniu w obligacje.

Niniejszy materiał nie może być rozpowszechniany w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Kanadzie, Australii i Japonii, ani w innych państwach, w których takie rozpowszechnianie może podlegać ograniczeniom lub zakazane przez prawo.

Obligacje nie są oferowane na rzecz: (i) jakichkolwiek obywateli rosyjskich lub osób fizycznych zamieszkałych w Rosji lub jakichkolwiek osób prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji, (ii)  jakichkolwiek obywateli białoruskich lub osób fizycznych zamieszkałych na Białorusi lub jakichkolwiek osób prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą na Białorusi. Powyższe ograniczenie nie ma zastosowania do obywateli państwa członkowskiego lub osób fizycznych posiadających zezwolenie na pobyt czasowy lub stały w państwie członkowskim oraz, w odniesieniu do Rosji, do obywatelu państwa będącego członkiem Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Szwajcarii ani do osób fizycznych posiadających zezwolenie na pobyt czasowy lub stały w państwie będącym członkiem Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub w Szwajcarii. Każdy inwestor zamieszkały bądź mający siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej powinien zapoznać się z przepisami prawa polskiego oraz przepisami prawa innych państw, które mogą mieć do niego zastosowanie.

Inwestowanie w obligacje wiąże się z ryzykiem utraty części lub całości zainwestowanych środków. Obligacje nie są objęte gwarancją Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.

Kontakt w sprawie oferty

img
Napisz do nas, odpowiemy jak najszybciej

Dziękujemy za kontakt,
odpowiemy jak najszybciej

Kliknij aby dowiedzieć się jakie przysługują ci prawa w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Michael / Ström Dom Maklerski S.A.

GTM-MD2TVSS