Oferta publiczna obligacji serii D VEHIS Fin1 Sp. z o.o.

WAŻNA INFORMACJA

OFERTA PUBLICZNA OBLIGACJI SERII D VEHIS FIN1 SP. Z O.O.

ZASTRZEŻENIE PRAWNE: PROSIMY O UWAŻNE ZAPOZNANIE SIĘ Z PONIŻSZYM MATERIAŁEM DOTYCZĄCYM OFERTY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, A TAKŻE WARUNKÓW DOSTĘPU DO STRONY INTERNETOWEJ I ZAMIESZCZONYCH NA NIEJ INFORMACJI.

Informacje zawarte na niniejszej stronie dotyczą oferty publicznej obligacji serii D („Oferta”, „Oferta Publiczna”) spółki VEHIS FIN1 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach przy ul. Aleja Wojciecha Korfantego 141, 40-154 Katowice, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy - KRS pod numerem 0000791146, NIP: 5272896510, REGON: 383665990, o kapitale zakładowym w wysokości 385 000,00 PLN, dla której prowadzona jest strona internetowa pod adresem: www.vehis.pl („Emitent”). W związku z Ofertą sporządzone zostało Memorandum informacyjne („Memorandum”). Memorandum nie było przedmiotem zatwierdzenia przez Komisję Nadzoru Finansowego.

Oferowanie Obligacji odbywa się wyłącznie na warunkach i zgodnie z zasadami określonymi w Memorandum, które jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Obligacjach, ich ofercie i Emitencie.

Obligacje są oferowane na podstawie Memorandum w trybie oferty publicznej w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj.: Dz.U. z 2022 r. poz. 2554 z późn. ze zm.) („Ustawa o Ofercie”) w zw. z art. 37b ust. 1 Ustawy o Ofercie, z zgodnie z którym udostępnienia do publicznej wiadomości prospektu, pod warunkiem udostępnienia memorandum informacyjnego, nie wymaga oferta publiczna papierów wartościowych, w wyniku której zakładane wpływy brutto emitenta lub oferującego na terytorium Unii Europejskiej, liczone według ich ceny emisyjnej lub ceny sprzedaży z dnia jej ustalenia, stanowią nie mniej niż 1 000 000 euro i mniej niż 5  000 000 euro, i wraz z wpływami, które Emitent zamierza uzyskać z tytułu takich ofert publicznych takich papierów wartościowych, dokonanych w okresie poprzednich 12 miesięcy, nie będą mniejsze niż 1 000 000 euro i będą mniejsze niż 5 000 000 euro. W takim przypadku memorandum informacyjne nie wymaga zatwierdzenia przez Komisję Nadzoru Finansowego.

Elektroniczna wersja Memorandum opublikowana została na stronie internetowej firmy inwestycyjnej pośredniczącej w ofercie Obligacji, tj. Michael / Ström Domu Maklerskiego S.A. pod adresem www.michaelstrom.pl.

Oferta publiczna zostanie przeprowadzona na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Zamieszczone na tej stronie informacje i dokumenty nie są przeznaczone do publikacji lub dystrybucji poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej niniejsze Memorandum nie może być traktowany jako propozycja lub oferta nabycia papierów wartościowych. Memorandum ani papiery wartościowe nim objęte nie były przedmiotem rejestracji, zatwierdzenia lub notyfikacji w jakimkolwiek państwie, w szczególności zgodnie z przepisami prawa dotyczącymi oferowania papierów wartościowych obowiązującymi w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Papiery wartościowe objęte Memorandum nie mogą być oferowane poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (w tym na terenie innych państw Unii Europejskiej oraz Stanów Zjednoczonych Ameryki).

W związku sankcjami, które zostały wprowadzone w odpowiedzi na rosyjską inwazję na Ukrainę określonymi w rozporządzeniu Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącym środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie, a także w rozporządzeniu Rady (WE) nr 765/2006 z dnia 18 maja 2006 r. dotyczącym środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy, w okresie obowiązywania sankcji, Obligacje nie będą oferowane na rzecz:

- którychkolwiek obywateli rosyjskich lub osób fizycznych zamieszkałych w Rosji lub którychkolwiek osób prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji; ograniczenie nie ma zastosowania do obywateli państwa członkowskiego, państwa będącego członkiem Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Szwajcarii ani do osób fizycznych posiadających zezwolenie na pobyt czasowy lub stały w państwie członkowskim, w państwie będącym członkiem Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub w Szwajcarii,

- którychkolwiek obywateli białoruskich lub osób fizycznych zamieszkałych na Białorusi lub którychkolwiek osób prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą na Białorusi; ograniczenie nie ma zastosowania do obywateli państwa członkowskiego lub osób fizycznych posiadających zezwolenie na pobyt czasowy lub stały w państwie członkowskim.

Przepisy niektórych krajów poza Rzeczpospolitą Polską mogą ograniczać rozpowszechnianie informacji zawartych w niniejszym materiale. Każdy Inwestor zamieszkały bądź mający siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej powinien zapoznać się z przepisami prawa polskiego oraz przepisami praw innych państw, które mogą się do niego stosować.

Inwestycja w obligacje oferowane w ramach Memorandum wiąże się z szeregiem ryzyk właściwych dla dłużnych papierów wartościowych oraz ryzykami związanymi z działalnością Emitenta i jego grupy kapitałowej. Opis tych ryzyk znajduje się w Memorandum w części "Czynniki ryzyka". Potencjalni Inwestorzy powinni przeczytać Memorandum wraz z ewentualnymi suplementami do Memorandum, które mogą zostać opublikowane, przed podjęciem decyzji inwestycyjnej w celu pełnego zrozumienia potencjalnych ryzyk i korzyści związanych z decyzją o zainwestowaniu w obligacje.

Inwestycja w obligacje wiąże się z ryzykiem utraty części lub całości zainwestowanych środków.

W przypadku odwołania przez Emitenta oferty publicznej Obligacji ważność Memorandum kończy się z dniem podania do publicznej wiadomości informacji o tym fakcie w sposób w jaki zostało opublikowane Memorandum.

Informacje o nowym znaczącym czynniku, istotnym błędzie lub istotnej niedokładności odnoszącym się do informacji zawartych w Memorandum Informacyjnym, które mogą wpłynąć na ocenę Obligacji i które wystąpiły lub zostały zauważone w okresie między udostępnieniem Memorandum a zakończeniem okresu oferowania Obligacji, Emitent, zostaną bez zbędnej zwłoki, sporządzone w formie suplementu do Memorandum Informacyjnego oraz przekazane w sposób, w jaki Memorandum zostało udostępnione, tj. poprzez publikację na stronie internetowej firmy inwestycyjnej pośredniczącej w ofercie Obligacji, tj. Michael / Ström Domu Maklerskiego S.A. (www.michaelstrom.pl).

Informacje powodujące zmianę treści udostępnionego do publicznej wiadomości Memorandum lub suplementów, które dotyczą organizacji lub przeprowadzenia subskrypcji, Emitent może udostępnić do publicznej wiadomości w formie komunikatu aktualizującego, w sposób w jaki zostało udostępnione Memorandum.

Uwaga: Wybierając opcję „DALEJ”, potwierdzają Państwo zapoznanie się z powyższym zastrzeżeniem i akceptują Państwo zawarte w nim informacje.

01

--

Emisja obligacji
VEHIS Fin1 Sp. z o.o.

INWESTOWANIE W INSTRUMENTY FINANSOWE WIĄŻE SIĘ Z RYZYKIEM UTRATY CZĘŚCI LUB CAŁOŚCI ZAINWESTOWANYCH ŚRODKÓW. OPIS RYZYK ZWIĄZANYCH Z INWESTYCJĄ DOSTĘPNY JEST W MEMORANDUM INFORMACYJNYM W CZĘŚCI "CZYNNIKI RYZYKA".

Michael / Ström Dom Maklerski S.A. świadczy usługę oferowania instrumentów finansowych dla spółki VEHIS Fin1 Sp. z o.o. i przyjmuje zapisy na obligacje tej spółki w ofercie publicznej. 

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami tej oferty.

 

12,87%*

(WIBOR 3M + 7,00 p.p.)

*Przykładowa kalkulacja oprocentowania obligacji w skali roku. Do obliczeń przyjęto wartość stopy WIBOR dla 3-miesięcznych kredytów złotówkowych na polskim rynku międzybankowym (WIBOR 3M – stopa bazowa) z dnia 23 kwietnia 2024 r., kiedy to wynosiła 5,87%. Rzeczywisty poziom oprocentowania obligacji serii D w pierwszym okresie odsetkowym zostanie ustalony na podstawie stopy bazowej WIBOR dla 3-miesięcznych kredytów złotówkowych z dnia 22.05.2024 r., powiększonej o marżę w wysokości 7,00 p.p. wskazaną w Warunkach Emisji Obligacji serii D. W kolejnych okresach odsetkowych, rzeczywista stopa bazowa, a tym samym oprocentowanie obligacji serii D może być wyższe, niższe lub pozostać na tym samym poziomie, co w przedstawionym przykładzie.

Warunki oferty

img

Do 21 mln zł

Wartość oferty obligacji
serii D

img

WIBOR 3M + 7,00 p.p.

Oprocentowanie
zmienne

img

Co 3 miesiące

Wypłata
odsetek

img

2 lata

Zapadalność
obligacji

img

10 obligacji

Minimalny
zapis

img

Do 23.05.2024 r.

Zapisy na
obligacje

img

Informacje
o spółce

img

Emitentem obligacji jest spółka VEHIS Fin1 sp. z o.o., założona w 2019 r. Podstawowym przedmiotem działalności Emitenta jest finansowanie środków transportu w formie leasingu dla podmiotów gospodarczych, jak również dla konsumentów.

img

Spółką siostrą dla Emitenta jest VEHIS sp. z o.o. (Poręczyciel Emisji), wraz z którą Emitent tworzy kompleksową platformę finansowo – sprzedażową dla rynku motoryzacyjnego (Grupa VEHIS, VEHIS).

img

100-proc. udziałowcem Emitenta jest Nuwo S.a r.l. (Nuwo) – podmiot prawa luksemburskiego. Większościowym udziałowcem pośrednim w Grupie VEHIS jest fundusz zarządzany przez Enterprise Investors. Do chwili obecnej fundusz zainwestował (formie kapitału i pożyczek) poprzez Nuwo w VEHIS 108 mln zł.

img

Pomysłodawcami i założycielami Grupy VEHIS są menedżerowie, którzy posiadają wieloletnie doświadczenie w branży finansowo – samochodowej, pracujący wcześniej m.in. dla VW Bank, Getin Leasing, Alior Leasing, BNP Paribas.

img

Kamieniem milowym w rozwoju Emitenta było pozyskanie finansowania w formie sekurytyzacji, które począwszy od września 2022 r. pozwoliło na zwiększenie miesięcznych wolumenów zawartych transakcji leasingowych i tym samym wzrost skali działalności.

img

W 2023 r. wartość udzielonego przez Emitenta finansowania leasingiem samochodów do 3,5 tony wyniosła 533 mln zł, co odpowiadało szacunkowo 1,12% wartości całego rynku.

Harmonogram oferty

23 maja 2024 r.

Zakończenie przyjmowania zapisów

 

24 maja 2024 r.

Przewidywany dzień wstępnej alokacji

28 maja 2024 r.

Przewidywany Dzień Emisji

Wpłaty

img

Termin zapisów: do 23 maja 2024 r.

img

Minimalny zapis: 10 Obligacji

img

Wartość nominalna i cena emisyjna jednej obligacji: 1000 zł

img

Klienci chcąc złożyć zapis za pośrednictwem Michael / Ström Dom Maklerski S.A. zobowiązani są zapewnić środki na Rachunku Papierów Wartościowych prowadzonym dla Klienta przez Michael / Ström Dom Maklerski S.A.

img

Zapisy na obligacje

ZŁÓŻ ZAPIS ONLINE

Jeśli nie posiadasz rachunku maklerskiego w Michael / Ström Dom Maklerski S.A., możesz jednocześnie założyć rachunek oraz złożyć dyspozycję zapisu. Ponadto możesz od razu złożyć dyspozycję nieodpłatnego transferu nabywanych obligacji na twój rachunek maklerski w innym domu maklerskim. Aktywacja rachunku i przyjęcie zapisu nastąpią po zaksięgowaniu przelewu z tytułu opłacenia zapisu wysłanego z twojego rachunku bankowego. Założenie i prowadzenie konta jest całkowicie bezpłatne.

Złóż zapis online

ZALOGUJ SIĘ

Jeśli jesteś już naszym Klientem możesz złożyć zapis w formie elektronicznej za pośrednictwem udostępnionego systemu M/S Online zgodnie z regulacjami Michael / Ström Dom Maklerski S.A. Po zalogowaniu się, po lewej stronie kliknij w "oferty publiczne", a następnie postępuj zgodnie z kolejnymi krokami, w celu złożenia dyspozycji zapisu. 

Zaloguj

Zapis na Obligacje może zostać złożony w jednym z Punktów Obsługi Klienta lub 
miejsc wskazanych poniżej albo Online - w formie elektronicznej za pośrednictwem
systemu M/S Online

Warszawa

Al. Jerozolimskie 100 (Equator IV, 7 p.)
00-807 Warszawa, Tel. +48 22 128 59 00

Gdańsk

ul. Antoniego Słonimskiego 2/U1
80-280 Gdańsk, Tel. +48 58 354 95 63

Poznań

ul. Wyspiańskiego 26B/24 (City Park)
60-751 Poznań, Tel. +48 61 226 83 14

Wrocław

ul. Podwale 83/20 (OVO Wrocław)
50-414 Wrocław, Tel. +48 71 728 98 00

Kraków

ul. Armii Krajowej 16 (Newton)
30-150 Kraków, Tel. +48 12 622 40 80

Łódź

ul. Stefana Jaracza 78 (Comarch)
90-243 Łódź, Tel. +48 42 307 05 53

Lublin

ul. Jana Sawy 2 (Zana House)
20-632 Lublin, Tel. +48 81 565 70 49

Katowice

Dyrektor Michał Bulski
Tel. +48 533 383 132
Dyrektor Zdzisław Sadowski
Tel. +48 533 797 724

Częstochowa

Dyrektor Jarosław Kowalczyk
Tel. + 48 533 316 067

Toruń

Dyrektor Kamil Smucerowicz
Tel. +48 530 295 997
Dyrektorka Monika Jarzembowska 
Tel. +48 535 773 321 

Bydgoszcz

Dyrektor Justyna Sienicka
Tel. +48 533 926 392

Ważna informacja

Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter promocyjny i reklamowy w żadnym przypadku nie stanowi oferty ani zaproszenia, jak również podstaw podjęcia decyzji w przedmiocie inwestowania w papiery wartościowe spółki VEHIS FIN1 sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach („Spółka”). W związku z ofertą sporządzone zostało Memorandum informacyjne („Memorandum”) i opublikowane na stronie internetowej firmy inwestycyjnej pośredniczącej w ofercie Obligacji, tj. Michael / Ström Domu Maklerskiego S.A. pod adresem www.michaelstrom.pl. Oferowanie Obligacji odbywa się wyłącznie na warunkach i zgodnie z zasadami określonymi w Memorandum, które jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Obligacjach, ich ofercie i Emitencie.

Memorandum nie było przedmiotem zatwierdzenia przez Komisję Nadzoru Finansowego.

Inwestycja w obligacje oferowane w ramach Memorandum wiąże się z szeregiem ryzyk właściwych dla dłużnych papierów wartościowych oraz ryzykami związanymi z działalnością Emitenta i jego grupy kapitałowej. Opis tych ryzyk znajduje się w Memorandum w części "Czynniki ryzyka". Potencjalni Inwestorzy powinni przeczytać Memorandum przed podjęciem decyzji inwestycyjnej w celu pełnego zrozumienia potencjalnych ryzyk i korzyści związanych z decyzją o zainwestowaniu w obligacje.

Niniejszy materiał nie może być rozpowszechniany w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Kanadzie, Australii i Japonii, ani w innych państwach, w których takie rozpowszechnianie może podlegać ograniczeniom lub zakazane przez prawo.

Obligacje nie są oferowane na rzecz: (i) jakichkolwiek obywateli rosyjskich lub osób fizycznych zamieszkałych w Rosji lub jakichkolwiek osób prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji, (ii) jakichkolwiek obywateli białoruskich lub osób fizycznych zamieszkałych na Białorusi lub jakichkolwiek osób prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą na Białorusi. Powyższe ograniczenie nie ma zastosowania do obywateli państwa członkowskiego lub osób fizycznych posiadających zezwolenie na pobyt czasowy lub stały w państwie członkowskim oraz, w odniesieniu do Rosji, do obywatelu państwa będącego członkiem Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Szwajcarii ani do osób fizycznych posiadających zezwolenie na pobyt czasowy lub stały w państwie będącym członkiem Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub w Szwajcarii. Każdy inwestor zamieszkały bądź mający siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej powinien zapoznać się z przepisami prawa polskiego oraz przepisami prawa innych państw, które mogą mieć do niego zastosowanie.

Inwestowanie w obligacje wiąże się z ryzykiem utraty części lub całości zainwestowanych środków. Obligacje nie są objęte gwarancją Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.

Kontakt w sprawie oferty

img
Napisz do nas, odpowiemy jak najszybciej

Dziękujemy za kontakt,
odpowiemy jak najszybciej

Kliknij aby dowiedzieć się jakie przysługują ci prawa w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Michael / Ström Dom Maklerski S.A.

GTM-MD2TVSS