Michael/Strom

ZAŁÓŻ RACHUNEK   En Pl

Rejestr Akcjonariuszy FAQ

Jakie informacje będzie zawierał rejestr akcjonariuszy?

Rejestr akcjonariuszy będzie zawierał co najmniej:

 • firmę, siedzibę i adres Klienta;
 • oznaczenie sądu rejestrowego i numer, pod którym Klient jest wpisany do rejestru;
 • datę rejestracji Klienta i emisji Akcji i instrumentów finansowych;
 • wartość nominalną, serię i numer, Akcji lub rodzaj innego instrumentu finansowego, jak również uprawnienia szczególne z niego wynikające;
 • nazwisko i imię albo firmę (nazwę) wszystkich znanych Klientowi Akcjonariuszy oraz podmiotów uprawnionych oraz adres ich zamieszkania albo siedziby albo inny adres do doręczeń, a także adres poczty elektronicznej, jeżeli akcjonariusz i podmiot uprawniony wyrazili zgodę na komunikację w stosunkach z Klientem i domem maklerskim przy wykorzystaniu poczty elektronicznej;
 • informację o tym, czy Akcje zostały pokryte;
 • ograniczenia co do rozporządzania Akcjami i instrumentami finansowymi;
 • postanowienia Statutu Klienta o związanych z Akcjami lub instrumentami finansowymi obowiązkach wobec Klienta;
 • dodatkowe informacje wymagane lub określone w Statucie Klienta;
 • informacje o ustanowieniu na określonych Akcjach lub instrumentach finansowych ograniczonego prawa rzeczowego wraz z datą Wpisu oraz wskazaniem podmiotu, na rzecz którego takie ograniczone prawo rzeczowe zostało ustanowione, adresu jego zamieszkania albo siedziby lub innych adresów do doręczeń, a także adresu poczty elektronicznej, jeżeli taki podmiot wyraził zgodę na komunikację przy wykorzystaniu poczty elektronicznej;
 • informację, że zastawnikowi przysługuje prawo głosu z zastawionych Akcji;
 • informację o wykreśleniu ustanowionego na określonych Akcjach lub instrumentach finansowych ograniczonego prawa rzeczowego;
 • ujawnienie zajęcia praw majątkowych wynikających z Akcji lub instrumentów finansowych; oraz
 • inne niezbędne dla prowadzenia Rejestru Akcjonariuszy informacje wymagane przepisami prawa.

Jakie dokumenty należy przedstawić przez Spółkę w procesie utworzenia rejestru akcjonariuszy?

Szczegółowa lista dokumentów jest dostępna na żądanie zainteresowanej Spółki po kontakcie z naszym domem maklerski (adres: rejestrakcji@michaelstrom.pl)

Czy przy okazji procesu utworzenia rejestru akcjonariuszy, jest konieczne wystawienie dokumentów akcji dla akcjonariuszy?

Tak, wystawienie akcji dla akcjonariuszy jest obowiązkowe.

Czy Dom Maklerski Michael/Strom świadczy także usługę pośrednika rejestracyjnego w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych (dot. emitentów których cześć akcji już jest zarejestrowana w depozycie prowadzonym przez KDPW, w zw. z obowiązkiem rejestracji tam pozostałych akcji?

Tak, niniejsza czynność także jest świadczona przez nasz dom maklerski.

Kiedy jest pobierana pierwsza opłata roczna za prowadzenie rejestru akcjonariuszy?

Pierwsza opłata roczna za prowadzenie rejestru akcjonariuszy jest pobierana w styczniu 2021 r.

Czy zawsze jest konieczne wysłanie 5 wezwań do akcjonariuszy, nawet jeśli w trakcie poprzednich został dopełniony warunek zwrotu akcji przez akcjonariuszy?

Tak, niezależnie od efektu wezwań, muszą one być dokonane pięciokrotnie.

Kto zajmuje się wysyłaniem wezwań do akcjonariuszy?

Obowiązek wysyłania wezwań do akcjonariuszy jest po stronie Spółki.

Kto ponosi koszty otwarcia i prowadzenia rejestru akcjonariuszy?

Powyższe koszty ponosi Spółka.

Czy w przypadku jeśli akcjonariuszami Spółki są: Gmina miejska lub Skarb Państwa, czy również podlegają obowiązkom wynikającym z prowadzenia rejestru akcjonariuszy (np. wezwania, złożenie akcji itd.)? 

Tak, powyższe podmioty również podlegają obowiązkom wynikającym z prowadzenie rejestru akcjonariuszy.

Czy do zawarcia umowy o prowadzenie rejestru akcjonariuszy jest konieczne złożenie dodatkowych oświadczeń przez akcjonariuszy?

Tak, akcjonariusze będą musieli wypełnić ankietę zawierająca informacje wymagane przez przepisy prawa.

Czy do zawarcia umowy o prowadzenia rejestru akcjonariuszy niezbędna jest uchwała WZ dot. wyboru danego podmiotu?

Istnieje możliwość zawarcia takiej umowy przed podjęciem uchwały WZA,  z zastrzeżeniem warunku wejścia w życie po przedłożeniu ww. uchwały.

Czy utworzenie rejestru akcjonariuszy oznacza automatyczną dematerializację akcji funkcjonujących w formie dokumentu?

Tak, utworzenia rejestru oznacza automatyczna dematerializację.

Jakie dane będzie zawierało świadectwo rejestrowe?

Świadectwo rejestrowe będzie zawierało następujące dane:

 • firmę (nazwę), siedzibę i adres Klienta;
 • liczbę Akcji lub instrumentów finansowych, których Świadectwo Rejestrowe ma dotyczyć;
 • rodzaj, serię i numer Akcji;
 • wartość nominalną Akcji;
 • imię i nazwisko albo firmę (nazwę), adres zamieszkania albo siedziby albo inny adres do doręczeń podmiotu żądającego wystawienia Świadectwa Rejestrowego, wraz z określeniem przysługującego mu prawa do Akcji;
 • informację o istniejących ograniczeniach przenoszenia Akcji lub ustanowionych na nich obciążeniach, a także przysługującym zastawnikowi albo użytkownikowi Akcji uprawnieniu do wykonywania prawa głosu z Akcji;
 • firmę (nazwę), siedzibę i adres domu maklerskiego oraz numer Świadectwa Rejestrowego;
 • cel wystawienia Świadectwa Rejestrowego;
 • termin ważności Świadectwa Rejestrowego;
 • datę i miejsce wystawienia Świadectwa Rejestrowego;
 • podpis osoby upoważnionej do wystawienia w imieniu wystawiającego Świadectwa Rejestrowego;
 • wskazanie, że jest to nowy dokument Świadectwa Rejestrowego, w przypadku gdy poprzednio wystawione Świadectwo Rejestrowe, dotyczące tych samych Akcji, było nieważne albo dokument został zniszczony lub utracony przed upływem terminu swojej ważności.

Jakie mogą być skutki dla Spółki w razie upadłości podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy?

Emitent może zawrzeć umowę z innym podmiotem. Ewentualnie, Komisja Nadzoru Finansowego mogłaby potencjalnie przenieść prowadzenie rejestrów do innego domu maklerskiego. 

W jakiej sytuacji może nastąpić rozwiązanie umowy o prowadzenie rejestru akcjonariuszy?

Rozwiązanie przez spółkę umowy jest dopuszczalne jedynie pod warunkiem zawarcia nowej umowy o prowadzenie rejestru akcjonariuszy z innym podmiotem. 

Rozwiązanie umowy przez podmiot prowadzący rejestr akcjonariuszy jest dopuszczalne jedynie z ważnych powodów, z zachowaniem terminu wypowiedzenia nie krótszego niż trzy miesiące.

Czy w Domu Maklerskim Michael/Strom jest możliwość zawarcia umowy o prowadzenie rejestru akcjonariuszy w języku angielskim?

Tak, istnieje taka możliwość. Na życzenie Klienta przedstawimy anglojęzyczną wersję umowy oraz regulaminu świadczenia tej usługi.

 

 

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że serwis internetowy Michael Ström korzysta z plików typu cookie celem świadczenia usług w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Proszę kliknąć TUTAJ, aby dowiedzieć się więcej o naszej Polityce Prywatności, w tym o zmianie ustawień w zakresie plików cookies. Jednocześnie pragniemy podkreślić, że niedokonanie zmian ustawień przeglądarki oznacza, że pliki te zostaną umieszczone na urządzeniu, z którego Państwo korzystacie.
AKCEPTUJĘ