Michael/Strom

ZAŁÓŻ RACHUNEK   En Pl

Rejestr akcjonariuszy

W dniu 1 marca 2021 r. wszystkie akcje z mocy prawa utracą swoją ważność, a akcjonariuszami będą osoby ujawnione w rejestrze akcjonariuszy (po tym dniu akcje nie będą dokumentem potwierdzającym status akcjonariusza, tylko dokumentem dowodowym niezbędnym do aktualizacji rejestru akcjonariuszy).

Akcje nie mogą posiadać formy dokumentu i muszą być zarejestrowane w rejestrze akcjonariuszy prowadzonym przez dom maklerski lub bank powierniczy uprawniony do prowadzenia rachunków papierów wartościowych albo w depozycie prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych.

Obowiązek prowadzenia rejestru akcjonariuszy dotyczy spółek akcyjnych, które nie są spółkami publicznymi, tj. które nie mają notowanych akcji oraz spółek komandytowo-akcyjnych, dotyczy także innych instrumentów wynikających z tych akcji - np. praw poboru. 

Dematerializacja akcji

Nowelizacja KSH z 30 sierpnia 2019 r. sprawiła, że akcje wszystkich polskich spółek akcyjnych, a także spółek komandytowo-akcyjnych, muszą zostać zdematerializowane.


Zgodnie z zapisami ustawy dematerializacja powinna formalnie nastąpić najpóźniej do dnia 01.03.2021 r., ale znaczną część z obowiązków wynikających z w/w nowelizacji należy zrealizować już w 3Q 2020 rokuJednocześnie pierwszy z obowiązków narzuconych przez nowe przepisy – obowiązek posiadania dedykowanej strony www dla akcjonariuszy – wszedł w życie 01.01.2020 r.


Dematerializacja oznacza, że akcje nie będą posiadać formy dokumentu i będą zarejestrowane w elektronicznym rejestrze akcjonariuszy prowadzonym przez dom maklerski lub bank powierniczy uprawniony do prowadzenia rachunków papierów wartościowych albo w depozycie prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych (spółki publiczne). Podmiot prowadzący rejestr akcjonariuszy powinien zapewnić bezpieczeństwo i integralność zawartych w nim danych. Rejestr akcjonariuszy powinien być jawny dla spółki i każdego akcjonariusza.

Rejestr akcjonariuszy

Rejestr akcjonariuszy powinien być prowadzony w formie elektronicznej. Podmiot prowadzący rejestr ma obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa i integralności zawartych w rejestrze danych.

Kluczowe zasady prowadzenia rejestru:

 • Każda zmiana lub wpis w rejestrze akcjonariuszy dokonywany jest przez podmiot uprawniony na żądanie spółki lub osoby która ma interes prawny w dokonaniu niniejszej czynności. Tej czynności muszą towarzyszyć odpowiednie dokumenty, uzasadniające jej dokonanie. Wpis musi być dokonywany niezwłocznie przez podmiot uprawniony, jednak nie później niż w terminie tygodnia od dnia otrzymania żądania. Wpis działa na zasadzie konstytutywnej tzn. że nabycie lub obciążenie akcji rejestrowej będzie skuteczne w momencie dokonania odpowiedniego wpisu w rejestrze. Nie dotyczy to sytuacji wyjątkowej, gdy np. w przypadku dziedziczenia, nastąpi przejście prawa z akcji z mocy prawa. Każdorazowo o wpisie podmiot prowadzący poinformuje niezwłocznie spółkę oraz osobę żądającą wpisu.
 • Należy mieć na uwadze, że rejestr akcjonariuszy jest jawny dla spółki oraz pozostałych akcjonariuszy i podmioty te mogą żądać informacji z rejestru.
 • Spółka może wykonać swoje zobowiązania pieniężne wobec akcjonariuszy (dywidenda) za pośrednictwem podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy, chyba że statut stanowi inaczej. Podmiot prowadzący rejestr dokona naliczenia kwot świadczeń przysługujących akcjonariuszom i zrealizuje płatności. 
 • Koszty wynikające z prowadzenia rejestru akcjonariuszy będą ponoszone przez spółkę dla której prowadzony będzie rejestr.
 • Zgodnie z zasadami prowadzenia rejestru, podmiot odpowiedzialny jest zobowiązany zbadać treść i formę dokumentów stanowiących podstawę do dokonania każdego wpisu. Nie mniej jednak, należy mieć na uwadze, że podmiot ten nie ma obowiązku badania dokumentów pod kątem zgodności z prawem oraz ich prawdziwości, w tym np. autentyczności podpisów zbywcy akcji lub osób ustanawiających ograniczone prawo rzeczowe na akcji, chyba że poweźmie w tym względzie uzasadnione wątpliwości.
 • Podmiot prowadzący rejestr jest zobowiązany wydać świadectwo rejestrowe bez zbędnej zwłoki, ale nie później niż w terminie tygodnia od dnia żądania.

Rejestr akcjonariuszy powinien zawierać:

 • firmę, siedzibę oraz adres spółki,
 • nazwę sądu rejestrowego wraz z numerem, pod którym spółka funkcjonuje w sądowym rejestrze,
 • datę zarejestrowania spółki wraz z datą emisji akcji,
 • wartość nominalną, serię, numer i rodzaj danej akcji oraz ewentualne uprawnienia szczególne z akcji,
 • imię i nazwisko lub nazwę firmy akcjonariuszy, a także adresy zamieszkania lub siedziby, ewentualnie inny adres do doręczeń. Dodatkowo: jeśli akcjonariusz wyraził zgodę na komunikację ze spółką i podmiotem prowadzącym rejestr przy wykorzystaniu poczty elektronicznej – także adres poczty elektronicznej,
 • informację o przejściu akcji lub praw zastawniczych na inną osobę albo o ustanowieniu na akcji ograniczonego prawa rzeczowego wraz z datą wpisu oraz wskazaniem nabywcy albo zastawnika lub użytkownika, adresu ich zamieszkania albo siedziby lub innych adresów do doręczeń, a także adresu poczty elektronicznej, jeżeli osoby te wyraziły zgodę na komunikację w stosunkach ze spółką i podmiotem prowadzącym rejestr akcjonariuszy przy wykorzystaniu poczty elektronicznej oraz liczby, rodzaju, serii i numerów nabytych albo obciążonych akcji (wpis na żądanie osoby mającej interes prawny),
 • informację o wykreśleniu obciążenia akcji ograniczonym prawem rzeczowym (wpis na żądanie akcjonariusza do którego należą akcje),
 • informację o przysługujących zastawnikowi lub użytkownikowi prawach wykonywania prawa głosu z obciążonej akcji (wpis na żądanie zastawnika albo użytkownika),
 • postanowienia statutu o obowiązkach wobec spółki związanych z daną akcją,
 • wszelkie ograniczenia w rozporządzaniu akcją,
 • wzmianka o tym, czy akcje zostały w całości pokryte.

Statut spółki może zawierać także dodatkowe postanowienia dotyczące informacji ujawnianych w rejestrze akcjonariuszy.


Ważne daty:

 • 01.01.2020 – wejście w życie obowiązku posiadania strony www do obsługi akcjonariuszy, której adres powinien zostać ujawniony w KRS
 • 30.09.2020 – ostateczny termin na dokonanie przez spółkę pierwszego wezwania akcjonariuszy do złożenia akcji w spółce
 • do 30.09.2020 – wybór podmiotu prowadzącego rejestr (wyboru dokonuje walne zgromadzenie) i podpisanie z nim umowy, przed pierwszym wezwaniem (niezależnie od jego daty), możliwe podpisanie umowy warunkowej przed WZA
 • do 01.03.2021 
   • złożenie dokumentów akcji w spółce przez akcjonariusza
   • przekazanie wymaganych danych podmiotowi prowadzącemu rejestr
   • dla spółek publicznych: rejestracja w KDPW akcji wcześniej nie zarejestrowanych
 • 01.03.2021
   • otwarcie rejestrów akcjonariuszy
   • utrata ważności przez akcje w formie dokumentowej (zachowanie wyłącznie mocy dowodowej w zakresie wykazania przez akcjonariusza przysługujących mu praw udziałowych)
 • 01.01.2026 – utrata ochrony praw członkowskich akcjonariuszy, których dokumenty akcji nie zostały złożone w spółce i nie zostały ujęte w rejestrze akcjonariuszy

FAQ

Zapraszamy do zapoznania się z naszym FAQ dotyczącym rejestru akcjonariuszy: Rejest Akcjonariuszy FAQ


Chcesz uzyskać dostęp do Rejestru Akcjonariuszy online?

Jeśli otrzymałeś od nas informację o utworzeniu dla Ciebie kartoteki w Rejestrze Akcjonariuszy, kliknij poniższy link:

W razie jakichkolwiek pytań lub problemów zapraszamy do skorzystania z infolinii: +48 22 128 59 00.

Infolinia jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-17:00.


Oferta w ramach usługi rejestru akcji:

 • Przygotujemy spółkę do procesu zmiany księgi akcyjnej na elektroniczny rejestr akcjonariuszy
 • Utworzymy i poprowadzimy rejestr zgodnie z wymogami KSH
 • Zapewnimy akcjonariuszom i emitentowi dostęp do danych wymaganych przepisami prawa
 • Dokonamy zmian w rejestrze w związku ze zmianami własności akcji, np. w przypadku sprzedaży czy dziedziczenia
 • Ustanowimy w ramach rejestru blokady, zastawy, a także obsłużymy wydawanie świadectw rejestrowych
 • Obsłużymy wypłatę dywidendy do akcjonariuszy, o ile statut emitenta nie stanowi inaczej
 • Przeprowadzimy wszelkie inne czynności związane z rejestrem

Dlaczego my?

Dedykowany system dla spółek i akcjonariuszy do sprawnej oraz bezpiecznej obsługi rejestru

Zdalny dostęp do informacji w rejestrze dla emitenta i akcjonariuszy

Konkurencyjna oferta cenowa dostosowana do wielkości akcjonariatu oraz aktywności w rejestrze

Najwyższe standardy bezpieczeństwa infrastruktury IT i procesów

Bogate doświadczenie w prowadzeniu rejestrów, ewidencji oraz rozliczeniach transakcji

O Michael / Ström Dom Maklerski:

 Jesteśmy jednym z największych w Polsce niezależnych domów maklerskich, przeprowadziliśmy 142 emisje obligacji korporacyjnych, pozyskując dla naszych Klientów ponad 2 mld kapitału.

 Zaufali nam między innymi: Capital Park, Victoria Dom, Dekpol, PA Nova, Robyg, Indos, Arche, Vantage, Inpro oraz wiele innych spółek. Zapraszamy do zapoznania się z pełną listą: Przeprowadzone emisje

 • Najwyższa grupa rankingu jakości świadczonych usług Autoryzowanych Doradców według GPW
 • Aktywa zdeponowane w M/S – ponad 1 mld PLN
 • Ponad 1000 prowadzonych rachunków maklerskich
 • Ponad 50 prowadzonych rejestrów i ewidencji
 • Ponad 100 rejestracji emisji w KDPW

Zapraszamy do kontaktu

Jeżeli jesteś zainteresowany naszą ofertą prosimy o kontakt na adres e-mail: rejestrakcji@michaelstrom.pl 

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że serwis internetowy Michael Ström korzysta z plików typu cookie celem świadczenia usług w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Proszę kliknąć TUTAJ, aby dowiedzieć się więcej o naszej Polityce Prywatności, w tym o zmianie ustawień w zakresie plików cookies. Jednocześnie pragniemy podkreślić, że niedokonanie zmian ustawień przeglądarki oznacza, że pliki te zostaną umieszczone na urządzeniu, z którego Państwo korzystacie.
AKCEPTUJĘ