Michael/Strom

Zostań Klientem   En Pl

 
Kontakt w sprawie oferty

+48 22 128 59 00 oferty.publiczne@michaelstrom.pl

Wypełnij formularz
kontaktowy

Publiczna emisja 4-letnich obligacji MCI.PrivateVentures FIZ P1C


Michael / Ström Dom Maklerski S.A. jest członkiem konsorcjum oferującego obligacje.
Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami dotyczącymi oferty.

Komunikat aktualizujący nr 6 z dnia 26 stycznia 2018r.

5,3%


(oproc. stałe w I okresie odsetkowym)

WIBOR 6M +3,5%


(oprocentowanie zmienne w kolejnych okresach odsetkowych)Poznaj
MCI.PrivateVentures FIZ

 • MCI.PrivateVentures FIZ jest funduszem inwestycyjnym zamkniętym aktywów niepublicznych z wydzielonymi subfunduszami: MCI.TechVentures i MCI.EuroVentures.

 • Na dzień 30 września 2017 r. aktywa pod zarządzaniem MCI.PV wynosiły ponad 2 mld zł.

 • 40
  mln zł

  Łączna wartość oferty obligacji

 • 1000 zł

  Wartość nominalna jednej obligacji

 • 4 lata

  termin wykupu obligacji

 • zapisy na obligacje od 11 stycznia do 2 lutego 2018 r.

 • wypłata odsetek co 6 miesięcy

 • Cena emisyjna jest uzależniona od dnia złożenia zapisu. Pierwszego dnia zapisów wynosi
  997,82 PLN

Informacje o funduszu

 • MCI.PrivateVentures FIZ, fundusz Private Equity, w skład którego wchodzą subfundusze MCI.TechVentures i MCI.EuroVentures, przeprowadził we wrześniu 2017 r. pierwszą w historii funduszy PE w Polsce ofertę publiczną obligacji. Emisja obligacji serii P1C jest częścią programu publicznych emisji obligacji zakładającego pozyskanie do 200 mln zł.

 • Subfundusze w ramach MCI.PrivateVentures FIZ inwestują w spółki w fazie wzrostu / growth oraz dojrzałe przedsiębiorstwa / buyout powiązane z innowacyjną gospodarką oraz transformacją cyfrową

 • Inwestycje realizowane są w obszarze early stage, growth stage i expansion/buyout stage w krajach Europy Środkowo-Wschodniej, a także w Niemczech i Austrii (DACH), w krajach byłego Związku Radzieckiego (CIS) i w Turcji.

 • Na dzień 30 września 2017 r. aktywa pod zarządzaniem MCI.PV wynosiły ponad 2 mld zł.

Harmonogram oferty

 • Terminy Zdarzenie
 • 11 stycznia 2018 r. Rozpoczęcie przyjmowania zapisów
 • 2 lutego 2018 r. Zakończenie przyjmowania zapisów
 • 7 lutego 2018 r. Przewidywany dzień przydziału obligacji
 • 26 lutego 2018 r. Przewidywany dzień emisji obligacji
 • 30 marca 2018 r. Przewidywany termin dopuszczenia Obligacji do obrotu

Zakończenie
przyjmowania
zapisów2 lutego
2018 r.

Zapisy Zapis na Obligacje może zostać złożony:


w jednym z poniższych punktów obsługi Klienta Oferującego:

Warszawa

Al. Jerozolimskie 134 (Eurocentrum, bud. B 10 p.)
02-305 Warszawa
tel.: +48 22 128 59 00

Poznań

ul. Wyspiańskiego 26B / 24 (City Park)
60-751 Poznań
tel. + 48 61 226 83 14

Kraków

ul. Armii Krajowej 16
30-150 Kraków
tel. + 48 12 622 40 80

Gdańsk

ul. Antoniego Słonimskiego 2 / U1
80-280 Gdańsk
tel. + 48 58 354 95 63


Wrocław

ul. Podwale 83 / 20 (OVO Wrocław)
50-414 Wrocław
tel. + 48 71 728 98 75

Korespondencyjnie: Warszawa

Al. Jerozolimskie 134 (Eurocentrum, bud. B 10 p.)
02-305 Warszawa
tel.: +48 22 128 59 00
Podpisany Formularz Zapisu w trzech egzemplarzach wraz z jednym egzemplarzem Ankiet oraz z jednym podpisanym Oświadczeniem powininny zostać dostarczone do Michael / Ström Dom Maklerski S.A. pod adres do korespondencji z dopiskiem: "Zapis - obligacje".

Informacje o ofercie

 • Wartość Programu Emisji: do 200.000.000,00 PLN
 • Wartość emisji obligacji: do 40.000.000,00 PLN
 • Wartość nominalna 1 obligacji: 1000,00 PLN
 • Zapadalność: 4 lata
 • Oprocentowanie: Stałe oprocentowanie 5,3% w pierwszym okresie odsetkowym. W kolejnych okresach odsetkowych oprocentowanie zmienne WIBOR 6M + 3,5%
 • Zabezpieczenie: Obligacje niezabezpieczone
 • Środki z tytułu wpłat na Obligacje zostaną przeznaczone na pokrycie kosztów emisji Obligacji oraz na bieżącą działalność inwestycyjną Emitenta polegającą na dążeniu każdego z Subfunduszy do osiągnięcia celu inwestycyjnego jakim jest wzrost wartości jego aktywów w wyniku wzrostu wartości jego lokat realizowanego przede wszystkim poprzez nabywanie i obejmowanie akcji lub udziałów w spółkach niepublicznych zgodnie z zasadami określonymi w Ustawie o funduszach inwestycyjnych oraz w Statucie. Wpływy oraz zobowiązania wynikające z wyemitowanych przez Emitenta Obligacji rozliczane będą pomiędzy Subfundusze proporcjonalnie do udziału aktywów netto tych Subfunduszy w aktywach netto Emitenta.

Wpłaty

 • Termin zapisów: od 11 stycznia do 2 lutego 2018 r.
 • Minimalny zapis: 1 Obligacja
 • Cena emisyjna uzależniona jest od dnia złożenia zapisu i wskazana została w Ostatecznych Warunkach Oferty.
 • Klienci nie posiadający rachunku maklerskiego w Michael/Ström Dom Maklerski S.A. - przelew na rachunek bankowy Michael/Ström Domu Maklerskiego S.A. nr 92 1240 1037 1111 0010 6897 2977
  Tyt. przelewu: imię i nazwisko/nazwa Klienta, PESEL/KRS, zakup obl. MCI.PrivateVenture
 • Klienci posiadający rachunek maklerski w Michael/Ström Dom Maklerski S.A. – przeksięgowanie środków z rachunku maklerskiego

Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter promocyjny. Niniejszy materiał stanowi informację handlową w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r. poz. 1219) i został sporządzony przez Michael/Ström Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa, adres e-mail: oferty.publiczne@michaelstrom.pl. Michael / Ström Dom Maklerski S.A. jest członkiem konsorcjum przyjmującego zapisy na obligacje na okaziciela o wartości nominalnej 1.000 zł każda („Obligacje”) emitowane przez MCI.Private Ventures Fundusz Inwestycyjny Zamknięty („Emitent”) Obligacje oferowane są w ramach programu publicznej emisji obligacji łącznej wartości nominalnej do 200.000.000 PLN („Program”) („Oferta”). Jedynym prawnie wiążącym dokumentem sporządzonym na potrzeby Oferty i zawierającym informacje dotyczące Emitenta, Obligacji oraz ubiegania się o dopuszczenie Obligacji do obrotu na rynku regulowanym jest Prospekt emisyjny podstawowy („Prospekt”) sporządzony jest w związku z ofertami publicznymi obligacji na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz ubieganiem się przez Emitenta o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w ramach systemu Catalyst do 200.000 Obligacji. Prospekt został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 28 sierpnia 2017 r. Prospekt wraz z danymi aktualizującymi jego treść jest udostępniony do publicznej wiadomości w formie elektronicznej na stronie internetowej emitenta. Oferta zostanie przeprowadzona wyłącznie na terytorium Polski, wyłącznie na warunkach i zgodnie z zasadami określonymi w Prospekcie. Przed podjęciem decyzji o inwestycji w Obligacje, inwestor powinien dokonać wnikliwej analizy Prospektu, w szczególności zawartych w nim czynników ryzyka, oraz z ewentualnych aneksów i komunikatów aktualizujących do Prospektu, które mogą zostać publikowane w terminie późniejszym. Ani Prospekt, ani Obligacje objęte Prospektem nie zostały zarejestrowane i zatwierdzone ani nie są przedmiotem zawiadomienia złożonego jakiemukolwiek organowi regulacyjnemu w jakiejkolwiek jurysdykcji poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Obligacje nie mogą być oferowane lub sprzedawane poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, chyba że w danym państwie taka oferta mogłaby zostać dokonana zgodnie z prawem, bez konieczności spełnienia jakichkolwiek dodatkowych wymogów prawnych. Każdy Inwestor zamieszkały bądź mający siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej powinien zapoznać się z przepisami prawa polskiego oraz przepisami praw innych państw, które mogą się do niego stosować. Obligacje nie zostały ani nie zostaną zarejestrowane zgodnie z amerykańską Ustawą o Papierach Wartościowych ani przez żaden inny organ regulujący obrót papierami wartościowymi jakiegokolwiek stanu lub terytorium podlegającego jurysdykcji Stanów Zjednoczonych Ameryki.

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że serwis internetowy Michael Strom korzysta z plików typu cookie celem świadczenia usług w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Proszę kliknąć TUTAJ, aby dowiedzieć się więcej o naszej Polityce Prywatności, w tym o zmianie ustawień w zakresie plików cookies. Jednocześnie pragniemy podkreślić, że niedokonanie zmian ustawień przeglądarki oznacza, że pliki te zostaną umieszczone na urządzeniu, z którego Państwo korzystacie.
AKCEPTUJĘ