Michael/Strom

Zostań Klientem   En Pl

Publiczna emisja obligacji Kredyt Inkaso PA02

Publiczna emisja obligacji Kredyt Inkaso PA02

 
Kontakt w sprawie oferty

+48 22 128 59 00 oferty.publiczne@michaelstrom.pl

Wypełnij formularz
kontaktowy

Publiczna emisja 4-letnich obligacji Kredyt Inkaso PA02


Michael / Ström Dom Maklerski S.A. jest członkiem konsorcjum oferującego obligacje.
Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami dotyczącymi oferty.

5,6%


(oproc. stałe w I okresie odsetkowym)

WIBOR 6M +3,7%


(oprocentowanie zmienne w kolejnych okresach odsetkowych)Poznaj
Kredyt Inkaso

 • Kredyt Inkaso od lat należy do ścisłej czołówki firm zarządzających wierzytelnościami.

 • Grupa inwestuje w pakiety wierzytelności na rachunek własny oraz zajmuje się zarządzaniem sekurytyzowanymi funduszami spoza Grupy. Przy nabywaniu portfeli Kredyt Inkaso współpracuje regularnie z największymi bankami, firmami ubezpieczeniowymi oraz firmami świadczącymi usługi telekomunikacyjne.

 • Grupa prowadzi działalność operacyjną w Europie środkowo-Wschodniej, na terenie Polski, Rumunii, Bułgarii, Rosji i Chorwacji.

 • Od 2007 roku Kredyt Inkaso obecne jest na Giełdzie Papierów Wartościowych.

 • Głównym założeniem działalności Grupy w latach 2017/2018 i 2018/2019 jest osiąganie systematycznego wzrostu przychodów poprzez rozwój skali działalności tj. zwiększanie wartości nabywanych portfeli, a tym samym odzyskiwanych wierzytelności, zarówno na rynku polskim, jak i na rynkach zagranicznych, w szczególności na rynku rumuńskim.

 • 30
  mln zł

  Łączna wartość oferty obligacji

 • 100 zł

  Wartość nominalna jednej obligacji

 • 4 lata

  termin wykupu obligacji

 • zapisy na obligacje od 9 do 22 marca 2018 r.

 • wypłata odsetek co 6 miesięcy

 • Cena emisyjna wynosi
  100 zł

Informacje o emitencie

 • Dobre postrzeganie marki i wysoka wiarygodność - Spółka obecna na GPW od 2007 r.

 • Stabilne wyniki finansowe i wpłaty od dłużników

 • Bogata historia emisji i obsługi obligacji

 • Unikatowy model biznesowy

 • Ekspozycja na rosnące rynki: polski i zagraniczne

Harmonogram oferty

 • Terminy Zdarzenie
 • 9 marca 2018 r. Rozpoczęcie przyjmowania zapisów
 • 22 marca 2018 r. Zakończenie przyjmowania zapisów
 • 26 marca 2018 r. Przewidywany dzień przydziału obligacji
 • 28 marca 2018 r. Planowana rejestracja obligacji w KDPW / data emisji
 • kwiecień Przewidywany dzień wprowadzenia obligacji do obrotu na rynku Catalyst

Zakończenie
przyjmowania
zapisów22 marca
2018 r.

Zapisy Zapis na Obligacje może zostać złożony:


w jednym z poniższych punktów obsługi Klienta Oferującego:

Warszawa

Al. Jerozolimskie 134 (Eurocentrum, bud. B 10 p.)
02-305 Warszawa
tel.: +48 22 128 59 00

Poznań

ul. Wyspiańskiego 26B / 24 (City Park)
60-751 Poznań
tel. + 48 61 226 83 14

Kraków

ul. Armii Krajowej 16
30-150 Kraków
tel. + 48 12 622 40 80

Gdańsk

ul. Antoniego Słonimskiego 2 / U1
80-280 Gdańsk
tel. + 48 58 354 95 63


Wrocław

ul. Podwale 83 / 20 (OVO Wrocław)
50-414 Wrocław
tel. + 48 71 728 98 75

Łódź

ul. Stefana Jaracza 78 (Comarch)
90-243 Łódź
tel.: +48 42 307 05 53

Korespondencyjnie: Warszawa

Al. Jerozolimskie 134 (Eurocentrum, bud. B 10 p.)
02-305 Warszawa
tel.: +48 22 128 59 00
Podpisany Formularz Zapisu w trzech egzemplarzach wraz z jednym egzemplarzem Ankiet oraz z jednym podpisanym Oświadczeniem powininny zostać dostarczone do Michael / Ström Dom Maklerski S.A. pod adres do korespondencji z dopiskiem: "Zapis - obligacje".

Informacje o ofercie

 • Wartość Programu Emisji: do 300.000.000,00 PLN
 • Wartość emisji obligacji: do 30.000.000,00 PLN
 • Wartość nominalna 1 obligacji: 100,00 PLN
 • Zapadalność: 4 lata
 • Oprocentowanie: Stałe oprocentowanie 5,6% w pierwszym okresie odsetkowym. W kolejnych okresach odsetkowych oprocentowanie zmienne WIBOR 6M + 3,7%
 • Zabezpieczenie: Obligacje niezabezpieczone
 • Wpływy z emisji Obligacji zostaną przeznaczone na: (i) nabycie lub objęcie certyfikatów inwestycyjnych funduszy inwestycyjnych przez Emitenta lub spółki z Grupy Emitenta, lub (ii) objęcie obligacji emitowanych przez spółki lub fundusze inwestycyjne z Grupy Emitenta, lub (iii) nabycie portfeli wierzytelności przez fundusze inwestycyjne lub spółki z Grupy Emitenta, lub (iv) cele związane z realizacją modelu biznesowego Grupy Emitenta, polegające na refinansowaniu zadłużenia Grupy, inicjowaniu lub rozwijaniu działalności na nowych rynkach geograficznych oraz w nowych obszarach aktywności w ramach branży usług finansowych, lub (v) akwizycje podmiotów działających w branży finansowej, z zastrzeżeniem, że uzyskane środki nie będą wykorzystane na nabywanie portfeli wierzytelności bezpośrednio przez Emitenta ani udzielanie pożyczek ani innego rodzaju finansowania osobom fizycznym lub podmiotom spoza Grupy Emitenta.

Wpłaty

 • Termin zapisów: od 9 marca do 22 marca 2018 r.
 • Minimalny zapis: 10 Obligacji
 • Cena emisyjna: 100 zł
 • Klienci posiadający rachunek maklerski w Michael/Ström Dom Maklerski S.A. – przeksięgowanie środków z rachunku maklerskiego

Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter promocyjny. Michael / Ström Dom Maklerski S.A. jest członkiem konsorcjum przyjmującego zapisy na obligacje na okaziciela o wartości nominalnej 100 zł każda („Obligacje”) emitowane przez Kredyt Inkaso S.A. („Emitent”). Obligacje oferowane są w ramach programu publicznej emisji obligacji łącznej wartości nominalnej do 300.000.000 PLN („Program”) („Oferta”). Jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Obligacjach, programie emisji Obligacji, ich ofercie publicznej oraz ubieganiu się o Dopuszczenie do Obrotu jest prospekt emisyjny podstawowy Spółki (wraz z ewentualnymi późniejszymi aneksami i komunikatami aktualizującymi), który w dniu 24 listopada 2017 roku został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego i jest dostępny na stronie internetowej Spółki: www.kredytinkaso.pl. oraz dodatkowo, wyłącznie w celach informacyjnych, na stronie internetowej oferującego – IPOPEMA Securities S.A.: www.ipopemasecurities.pl. („Prospekt Podstawowy”). Oferta zostanie przeprowadzona wyłącznie na terytorium Polski, wyłącznie na warunkach i zgodnie z zasadami określonymi w Prospekcie. Przed podjęciem decyzji o inwestycji w Obligacje, inwestor powinien dokonać wnikliwej analizy Prospektu, w szczególności zawartych w nim czynników ryzyka, oraz z ewentualnych aneksów i komunikatów aktualizujących do Prospektu, które mogą zostać publikowane w terminie późniejszym. Ani Prospekt, ani Obligacje objęte Prospektem nie zostały zarejestrowane i zatwierdzone ani nie są przedmiotem zawiadomienia złożonego jakiemukolwiek organowi regulacyjnemu w jakiejkolwiek jurysdykcji poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Obligacje nie mogą być oferowane lub sprzedawane poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, chyba że w danym państwie taka oferta mogłaby zostać dokonana zgodnie z prawem, bez konieczności spełnienia jakichkolwiek dodatkowych wymogów prawnych. Każdy Inwestor zamieszkały bądź mający siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej powinien zapoznać się z przepisami prawa polskiego oraz przepisami praw innych państw, które mogą się do niego stosować. Obligacje nie zostały ani nie zostaną zarejestrowane zgodnie z amerykańską Ustawą o Papierach Wartościowych ani przez żaden inny organ regulujący obrót papierami wartościowymi jakiegokolwiek stanu lub terytorium podlegającego jurysdykcji Stanów Zjednoczonych Ameryki.

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że serwis internetowy Michael Strom korzysta z plików typu cookie celem świadczenia usług w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Proszę kliknąć TUTAJ, aby dowiedzieć się więcej o naszej Polityce Prywatności, w tym o zmianie ustawień w zakresie plików cookies. Jednocześnie pragniemy podkreślić, że niedokonanie zmian ustawień przeglądarki oznacza, że pliki te zostaną umieszczone na urządzeniu, z którego Państwo korzystacie.
AKCEPTUJĘ