Michael/Strom

Zarejestruj   En Pl

logo getback 
Kontakt w sprawie oferty

+48 22 128 59 00 oferty.publiczne@michaelstrom.pl

Wypełnij formularz
kontaktowy

Publiczna emisja obligacji
Getback S.A. serii PP5

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami dotyczącymi tej oferty.
Michael / Ström Dom Maklerski Sp. z o.o. jest członkiem konsorcjum oferującego obligacje.

Komunikat aktualizujący nr 8 do prospektu emisyjnego obligacji Getback S.A.

WIBOR 3M + 4%*

* Oprocentowanie obligacji serii PP5 stanowi sumę stopy bazowej WIBOR 3M z dnia ustalenia stopy bazowej dla danego okresu odsetkowego i marży 4 p.p. w stosunku rocznym, zgodnie z treścią Prospektu i Ostatecznych Warunków Danej Serii właściwych dla obligacji serii PP5.

Poznaj
Getback S.A.

   • NR 1 na rynku pod względem zakupów portfeli wierzytelności w Polsce*
   • Zdywersyfikowany model biznesowy oparty na współpracy z wiodącymi graczami na rynku usług finansowych Spółka notowana na GPW, w ramach IPO GetBack pozyskał 370 mln zł
   • Na koniec czerwca 2017 roku łącznie pod zarządzaniem portfele wierzytelności o wartości nominalnej 22,8 mldPLN**
   • Skuteczny proces windykacji
   • * Pod względem łącznej wartości nominalnej wierzytelności nabytych w Polsce w latach 2014-2016
    **Łączna wartość nominalna portfeli pod zarządzaniem w funduszach własnych oraz zewnętrznych na dzień 31.12.2016 r.
 • 25
  mln zł

  Łączna wartość oferty obligacji

 • 100 zł

  Wartość nominalna jednej obligacji w PLN

 • 3,5 roku

  termin wykupu obligacji

 • zapisy na obligacje od 9 do 17 października 2017

 • wypłata odsetek co 3 miesiące

 • brak minimalnej kwoty zapisu

Informacje o spółce

 • GetBack S.A. powstała w 2012 roku. Od marca 2014 r. Spółka jest również obecna na rynku wierzytelności w Rumunii,a od września 2017 r. w Hiszpanii. Grupa na koniec czerwca 2017 roku, zatrudniała ponad 1 500 pracowników.

 • GetBack S.A. jest zarządzającym wierzytelnościami, który zarządza portfelami wierzytelności ulokowanymi w 6 własnych funduszach oraz w 11 zewnętrznych funduszach sekurytyzacyjnych reprezentowanych przez pięć towarzystw funduszy inwestycyjnych.

 • Model biznesowy Grupy GetBack oparty jest na następujących filarach: zakup portfeli wierzytelności na rachunek własny, zarządzanie portfelami inwestycyjnymi obejmującymi wierzytelności zewnętrznych funduszy oraz świadczenie usług związanych z dochodzeniem wierzytelności na zlecenie w imieniu innych podmiotów.

 • W 2016 r. 100% akcji GetBack S.A. zostało nabyte przez konsorcjum funduszy private equity z Abris Capital Partners na czele. W lipcu 2017 r. GetBack przeprowadził IPO na GPW w Warszawie, z którego w ramach emisji nowych akcji pozyskał 370 mln zł.

Harmonogram oferty

  • Terminy Zdarzenie
  • 9 października 2017 r. Rozpoczęcie zapisów
  • 17 października 2017 r. Zakończenie zapisów
  • 19 października 2017 r. Planowany przydział obligacji
  • 31 października 2017 r. Przewidywana rejestracja obligacji w KDPW
  • do 30 listopada 2017 r. Przewidywany pierwszy dzień notowań obligacji na Catalyst

Zakończenie
przyjmowania
zapisów: 17 października
2017 r.

Zapisy Zapis na Obligacje może zostać złożony:


w jednym z poniższych punktów obsługi Klienta Oferującego:

Warszawa

Al. Jerozolimskie 134 (Eurocentrum, bud. B 10 p.)
02-305 Warszawa
tel.: +48 22 128 59 00

Poznań

ul. Wyspiańskiego 26B / 24 (City Park)
60-751 Poznań
tel. + 48 61 226 83 14

Kraków

ul. Armii Krajowej 16
30-150 Kraków
tel. + 48 12 622 40 80

Gdańsk

ul. Antoniego Słonimskiego 2 / U1
80-280 Gdańsk
tel. + 48 58 354 95 63


Wrocław

ul. Podwale 83 / 20 (OVO Wrocław)
50-414 Wrocław
tel. + 48 71 728 98 75

Korespondencyjnie: Warszawa

Al. Jerozolimskie 134 (Eurocentrum, bud. B 10 p.)
02-305 Warszawa
tel.: +48 22 128 59 00
Podpisany Formularz Zapisu w trzech egzemplarzach wraz z jednym egzemplarzem Ankiet powinien być dostarczony do Michael / Ström Dom Maklerski Sp. z o. o. pod adres do korespondencji z dopiskiem: "Zapis - obligacje".

Informacje o ofercie

 • Wartość Programu Emisji:do 300.000.000,00 PLN
 • Wartość emisji obligacji serii PP5: do 25.000.000,00 PLN
 • Wartość nominalna 1 obligacji: 100,00 PLN
 • Cena emisyjna 1 obligacji: 100,00 PLN
 • Zapadalność: 3,5 roku
 • Oprocentowanie: WIBOR 3M + 400pb
 • Zabezpieczenie: Obligacje niezabezpieczone
 • Cel emisji: Nabycie lub objęcie certyfikatów inwestycyjnych funduszy inwestycyjnych przez Emitenta lub Podmioty z Grupy Emitenta oraz nabycie portfeli wierzytelności przez fundusze inwestycyjne z Grupy Emitenta lub obsługę portfeli wierzytelności przez fundusze inwestycyjne z Grupy Emitenta, a także pozyskanie kapitału na inne cele związane z realizacją modelu biznesowego Grupy Emitenta polegające na refinansowaniu zadłużenia Grupy, z zastrzeżeniem że nie będą one wykorzystane na udzielanie pożyczek ani innego rodzaju finansowania osobom fizycznym lub podmiotom spoza Grupy Emitenta.

Wpłaty

 • Termin zapisów: od 9 do 17 października 2017 r.
 • Minimalny zapis: 100,00 PLN (1 Obligacja)
 • Klienci nie posiadający rachunku maklerskiego w Michael/Ström Dom Maklerski sp. z o.o. - przelew na rachunek bankowy Michael/Ström Domu Maklerskiego sp. z o.o. nr 92 1240 1037 1111 0010 6897 2977 Tyt. przelewu: imię i nazwisko/nazwa Klienta, PESEL/KRS, zakup obl. GetBack PP5
 • Klienci posiadający rachunek maklerski w Michael/Ström Dom Maklerski sp. z o.o – dyspozycja przeksięgowania środków z rachunku maklerskiego Klienta.

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie promocyjny i w żadnym wypadku nie powinien stanowić podstawy do podejmowania decyzji o nabyciu papierów wartościowych spółki GetBack S.A. („Spółka”). Prospekt wraz z aneksami i komunikatami aktualizującymi („Prospekt”) przygotowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych Spółki i ich dopuszczeniem i wprowadzeniem do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Spółce oraz ofercie publicznej papierów wartościowych Spółki w Polsce („Oferta”). Spółka przeprowadza Ofertę w Polsce w związku z zatwierdzeniem Prospektu przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 9 marca 2017 r. W związku z Ofertą w Polsce oraz dopuszczeniem i wprowadzeniem papierów wartościowych Spółki do obrotu na GPW, Spółka udostępniła Prospekt na swojej stronie internetowej (www.GetBacksa.pl), jak również dodatkowo, wyłącznie w celach informacyjnych, na stronie internetowej Haitong Bank, S.A. Spółka Akcyjna Oddział w Polsce (www.haitongib.com). Niniejszy materiał nie jest przeznaczony do publikowania ani rozpowszechniania, bezpośrednio albo pośrednio, na terytorium albo do Stanów Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanady, Japonii albo w innych państwach, w których publiczne rozpowszechnianie informacji zawartych w niniejszym materiale może podlegać ograniczeniom lub być zakazane przez prawo. Niniejszy materiał nie stanowi oferty sprzedaży papierów wartościowych ani zaproszenia do składania zapisów na lub nabywania papierów wartościowych. Niniejszy materiał nie stanowi oferty sprzedaży ani zaproszenia do złożenia oferty zakupu papierów wartościowych na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki. Papiery wartościowe mogą być oferowane i zbywane na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki po ich zarejestrowaniu zgodnie z amerykańską ustawą o papierach wartościowych z 1933 r. ze zmianami (U.S. Securities Act of 1933, „Amerykańska Ustawa o Papierach Wartościowych”) albo na podstawie wyjątku od obowiązku rejestracyjnego przewidzianego w Amerykańskiej Ustawie o Papierach Wartościowych. Spółka nie zamierza rejestrować żadnej części Oferty w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Niniejszy materiał ani żadna jego kopia nie może być przekazany lub w jakikolwiek sposób przesłany lub udostępniony na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że serwis internetowy Michael Ström korzysta z plików typu cookie celem świadczenia usług w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Proszę kliknąć TUTAJ, aby dowiedzieć się więcej o naszej Polityce Prywatności, w tym o zmianie ustawień w zakresie plików cookies. Jednocześnie pragniemy podkreślić, że niedokonanie zmian ustawień przeglądarki oznacza, że pliki te zostaną umieszczone na urządzeniu, z którego Państwo korzystacie.
AKCEPTUJĘ