Michael/Strom

ZAŁÓŻ RACHUNEK   En Pl

Michael / Ström Obligacji Korporacyjnych FIZ

Publikacja handlowa Michael / Ström Dom Maklerski S.A. przygotowana w celu reklamy certyfikatów inwestycyjnych Michael / Ström Obligacji Korporacyjnych FIZ, które są przedmiotem świadczenia usług maklerskich w zakresie przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych oraz zarządzania portfelem, w skład którego wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych.


Michael / Ström Obligacji Korporacyjnych FIZ jest publicznym funduszem inwestycyjnym zamkniętym skoncentrowanym na rynku obligacji firm. Istnieje od IV. kwartału 2017 r.

W kwietniu 2021 roku KNF zatwierdziła prospekt funduszu, otwierając drogę do wprowadzenia certyfikatów funduszu na Giełdę Papierów Wartościowych, a także umożliwiając przeprowadzanie emisji kolejnych serii w trybie oferty publicznej.

Rolę podmiotu zarządzającego funduszem pełni Michael / Ström Dom Maklerski.

Do kogo kierujemy ofertę M/S Obligacji Korporacyjnych FIZ?

Fundusz skierowany jest do Inwestorów, którzy oczekują wyższej stopy zwrotu niż z lokat bankowych czy funduszy obligacji skarbowych oraz jednocześnie poszukują inwestycji o niższym poziomie ryzyka niż fundusze akcji czy mieszane. 

Fundusz może być nieodpowiedni dla Inwestorów, którzy planują wycofanie środków wcześniej niż przed upływem jednego roku.


Średnioroczna stopa zwrotu od założenia Funduszu to:
4,05%*

* kalkulacja w oparciu o miesięczną wycenę certyfikatów inwestycyjnych dokonywaną przez MM PRIME TFI S.A. Prezentowany wynik obejmuje okres od 30 listopada 2017 r. do 30 września 2021 r.

Inwestowanie w certyfikaty inwestycyjne wiąże się z ryzykiem utraty części lub całości zainwestowanych środków.

 • W latach 2018-2020 fundusz wygenerował średnioroczną stopę zwrotu 4,1% oraz 3,6% w samym 2020 r.** 
 • Zakładana stopa zwrotu w skali roku wynosi 2,25-2,75 pkt proc. powyżej WIBOR 3M.

**Przedstawiane dane historyczne odnoszą się do przeszłości, a wyniki osiągnięte w przeszłości nie stanowią gwarancji ich osiągnięcia w przyszłości.

WYCENA CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH FUNDUSZU

HISTORYCZNE WYNIKI FUNDUSZU MICHAEL / STRÖM OBLIGACJI KORPORACYJNYCH FIZ NA TLE GPW

WIG – indeks giełdowy obejmujący akcje wszystkich spółek notowanych na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

WIG20 TR - indeks giełdowy 20 największych spółek akcyjnych notowanych na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych uwzględniający wypłaty dywidend.

Więcej informacji: https://gpwbenchmark.pl/

STOPA ZWROTU FUNDUSZU

Inwestowanie w certyfikaty inwestycyjne wiąże się z ryzykiem utraty części lub całości zainwestowanych środków.


Wartość prospektu

Z oferty publicznej Certyfikatów inwestycyjnych serii 2104-2201 objętych Prospektem Fundusz może pozyskać do 200 mln PLN, przy czym w ramach pojedynczej emisji, Fundusz może wyemitować do 50 tys. Certyfikatów inwestycyjnych (ok. 58 mln PLN).  

Podstawowe parametry funduszu:

 • horyzont inwestycyjny – powyżej 12 miesięcy
 • wycena certyfikatów – co miesiąc
 • minimalny zapis – 10 szt.
 • czas trwania funduszu - nieokreślony
 • aktywa funduszu – 124,3 mln PLN

Opłaty

 • opłata za zarządzanie – 1,25% w skali roku
 • opłata za umorzenie – do 0,5%
 • success fee – do 25% nadwyżki ponad WIBOR 3M + 2,5 pkt proc.

Harmonogram:


Zarządzający funduszem

Piotr Ludwiczak

Piotr Ludwiczak

Funduszem zarządza Piotr Ludwiczak, który w 2011 r. rozpoczął karierę na rynku obligacji korporacyjnych. Przez 10 lat zdobywał doświadczenie na polskim i zagranicznym rynku zarówno w domach maklerskich, jak i towarzystwach funduszy inwestycyjnych. Piotr pracuje w Michael / Ström od 2016 r. Posiada licencję doradcy inwestycyjnego nr 565.


Struktura funduszu

M/S OK FIZ to fundusz inwestujący przede wszystkim w polskie obligacje korporacyjne.

STRUKTURA BRANŻOWA
STAN NA 30.06.2021 R.

msokfiz branże

 • Fundusz inwestuje w obligacje oferowane do szerokiego grona inwestorów, a udział w pojedynczej emisji nie może przekraczać 15%. 
 • FIZ inwestuje przede wszystkim w polskie obligacje korporacyjne.
 • Na dzień zatwierdzenia Prospektu emisyjnego Funduszu, notowanych było ponad 80% obligacji wchodzących w skład Funduszu na koniec 2020 r. 

Wartość Aktywów Netto Funduszu na 30 września 2021 wyniosła 124,3 mln PLN.


DLACZEGO WARTO ZAINWESTOWAĆ W MICHAEL / STRÖM OBLIGACJI KORPORACYJNYCH FIZ?

 • Historyczna i atrakcyjna stopa zwrotu*
 • Umiarkowane ryzyko
 • Bardzo dobre wyniki na tle konkurencji
 • Zdywersyfikowany portfel
 • Bieżąca kontrola ryzyka portfela
 • Bezobsługowość 
 • Niska opłata za zarządzanie
 • Wieloletnie doświadczenie członków Komitetu inwestycyjnego na rynku obligacji korporacyjnych

*Przedstawiane dane historyczne odnoszą się do przeszłości, a wyniki osiągnięte w przeszłości nie stanowią gwarancji ich osiągnięcia w przyszłości.

Inwestowanie w certyfikaty inwestycyjne wiąże się z ryzykiem utraty części lub całości zainwestowanych środków. Szczegółowa informacja nt. ryzyk znajduje się w prospekcie emisyjnym.


Zobacz prezentację o M/S Obligacji korporacyjnych FIZ:

Prezentacja


Prospekt dostępny na stronie:

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że serwis internetowy Michael Ström korzysta z plików typu cookie celem świadczenia usług w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Proszę kliknąć TUTAJ, aby dowiedzieć się więcej o naszej Polityce Prywatności, w tym o zmianie ustawień w zakresie plików cookies. Jednocześnie pragniemy podkreślić, że niedokonanie zmian ustawień przeglądarki oznacza, że pliki te zostaną umieszczone na urządzeniu, z którego Państwo korzystacie.
AKCEPTUJĘ