Michael/Strom

ZAŁÓŻ RACHUNEK   En Pl

Rynek obligacji korporacyjnych w Polsce od kilku lat dynamicznie się rozwija, dzięki czemu inwestorzy mają coraz szerszy wybór obligacji, w które mogą zainwestować. Czym w takim razie kierować się podczas podejmowania decyzji o inwestycji w konkretne papiery dłużne?

Obligacje korporacyjne

Zespół Michael / Ström Dom Maklerski S.A. odpowiada za proces analizy potencjalnych emitentów, ich selekcji oraz całościowego przygotowania emisji obligacji. Zgodnie z naszą filozofią oferowane obligacje charakteryzują się umiarkowanym poziomem ryzyka. Oferty kierowane są w drodze emisji prywatnych do maksymalnie 149 inwestorów lub w drodze ofert publicznych (do nieoznaczonego adresata).


Trochę teorii

Obligacja jest papierem wartościowym emitowanym w serii (tj. podzielonym na określoną liczbę równych jednostek), w którym emitent stwierdza, że jest dłużnikiem właściciela obligacji, zwanego obligatariuszem, i zobowiązuje się wobec niego do spełnienia określonego świadczenia.

Zwyczajowym zakresem świadczeń są zobowiązanie do zwrotu wartości nominalnej obligacji w określonym terminie zapadalności - np. po 3 latach oraz zobowiązanie do cyklicznej wypłaty oprocentowania (kuponów) np. co trzy miesiące.

Zwykle cena emisyjna 1 obligacji równa jest wartości nominalnej - wartości wykupu, tj. np. 100 zł lub 1000 zł.

Obecnie obligacje najczęściej nie mają formy fizycznej - dokumentu. Po opłaceniu obligacji niemających formy dokumentów przez inwestorów i ich rozliczeniu powstaje zapis w ewidencji obligacji, w którym wskazani są posiadacze obligacji wraz z informacją o liczbie sztuk obligacji z jakich przysługują im prawa. Podmiotami mogącymi prowadzić ewidencje są w szczególności Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych, banki lub firmy inwestycyjne (domy maklerskie).

Poziom oprocentowania obligacji powinien odzwierciedlać poziom ryzyka obligacji wynikający m.in. z wiarygodności kredytowej emitenta/jego sytuacji finansowej umożliwiającej wykup obligacji, terminu zapadalności, zabezpieczenia emisji.

Spółka emitująca obligacje (obligacje korporacyjne) musi posiadać formę prawną spółki akcyjnej, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółki komandytowo-akcyjnej.

Emitent może określić cel emisji – to jest sposób zagospodarowania środków pozyskanych z emisji obligacji. Jeżeli cel emisji został określony, emitent nie może przeznaczyć środków pochodzących z emisji obligacji na inny cel.


Proces 

Inwestorzy otrzymują od domu maklerskiego – organizatora emisji, który zawarł wcześniej umowę o oferowanie z emitentem, Propozycję Nabycia Obligacji. Propozycja Nabycia wraz załącznikami stanowi całościową dokumentację ofertową, na podstawie której inwestor jest w stanie podjąć decyzję inwestycyjną. Dokumentacja ofertowa przedstawiona inwestorom w ramach oferty prywatnej obligacji zwyczajowo zawiera:

  • Propozycję Nabycia – dokument informujący w szczególności o podstawach prawnych emisji obligacji, wielkości emisji, warunkach opłacenia obligacji, harmonogramie emisji.
  • Warunki Emisji – dokument zawierający prawa i obowiązki Emitenta, w tym w szczególności, terminy i sposób ustalania wartości kuponów (odsetek) oraz kowenanty, tj. warunki, których emitent zobowiązuje się przestrzegać. Ich złamanie skutkuje obowiązkiem natychmiastowego wykupu lub możliwością żądania wykupu przez obligatariuszy.
  • Opis emitenta oraz czynników ryzyka - dokument opisowy prezentujący informacje o działalności gospodarczej emitenta, podstawowe dane finansowe oraz opis czynników ryzyka związanych z działalnością gospodarczą Emitenta oraz z samym instrumentem finansowym jakim jest obligacja.
  • Prezentację o emitencie - dokument opisowy prezentujący podstawowe dane o emisji obligacji, informacje o działalności gospodarczej emitenta, podstawowe dane finansowe, sporządzony najczęściej w formie slajdów.
  • Sprawozdania finansowe – zgodnie z ustawą o obligacjach wymagane jest przedstawienie zbadanego przez audytora rocznego sprawozdania finansowego, które jest nie starsze niż 15 miesięcy.
  • Formularz zapisu na obligacje/przyjęcia propozycji nabycia obligacji – dokument, którego wypełnienie i podpisanie stanowi oświadczenie woli inwestora o nabyciu obligacji.
  • Dokumentację zabezpieczeń - w przypadku emisji obligacji zabezpieczonych powstają: umowa z administratorem zabezpieczeń, którym są najczęściej kancelarie prawne oraz umowy zabezpieczeń (np. zastaw, hipoteka, poręczenie).

Po otrzymaniu propozycji nabycia obligacji inwestorzy zainteresowani kupnem obligacji wypełniają formularz zapisu na obligacje wskazując wybraną przez siebie, konkretną liczbę sztuk obligacji, które chcą nabyć. W przypadku emisji, w których oprocentowanie nie jest ustalone w momencie startu oferty a jego ustalenie przebiega w jej trakcie w wyznaczonych ramach (przedział marż/oprocentowania) w formularzu zapisu inwestorzy deklarują wartość popytu przy wybranych poziomach marż/oprocentowania.


O czym trzeba pamiętać?

Podejmując decyzję o inwestycji w obligacje należy zwrócić szczególną uwagę na wiarygodność kredytową emitenta i ewentualnego poręczyciela emisji obligacji. Bezpieczeństwo instrumentu wzmacnia fakt udzielenia zabezpieczeń (istotna jest jakość udzielonych zabezpieczeń).

Należy pamiętać o dywersyfikacji, jedynie określony % płynnych aktywów inwestora powinien być lokowany w obligacje jednego emitenta. Celem inwestycyjnym powinno być zbudowanie portfela składającego się z co najmniej 5-8 pakietów obligacji różnych emitentów.


Jeżeli jesteś zainteresowany naszą ofertą funduszy inwestycyjnych zamkniętych,
skontaktuj się z nami dzwoniąc pod numer: +48 22 128 59 00 lub wypełniając formularz kontaktowy.Zastrzeżenia prawne

Materiał ma charakter informacyjny, stanowi publikację handlową i publikowany jest w celu reklamy usług maklerskich świadczonych przez Michael / Ström Dom Maklerski S.A.

Obligacje korporacyjne nie stanowią lokaty bankowej i nie są objęte żadnym system gwarantowania depozytów.

Inwestowanie w obligacje korporacyjne wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym i może powodować straty.

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że serwis internetowy Michael Ström korzysta z plików typu cookie celem świadczenia usług w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Proszę kliknąć TUTAJ, aby dowiedzieć się więcej o naszej Polityce Prywatności, w tym o zmianie ustawień w zakresie plików cookies. Jednocześnie pragniemy podkreślić, że niedokonanie zmian ustawień przeglądarki oznacza, że pliki te zostaną umieszczone na urządzeniu, z którego Państwo korzystacie.
AKCEPTUJĘ