Michael/Strom

ZAŁÓŻ RACHUNEK   En Pl

Czym są Fundusze Inwestycyjne Zamknięte?

Fundusze Inwestycyjne Zamknięte stają się coraz bardziej popularną formą inwestowania wolnych środków.  W samym 2016 r. Polacy zainwestowali w fundusze detaliczne aż 5 mld zł. Dzięki swojej konstrukcji są dobrze zdywersyfikowanym instrumentem finansowym.

Fundusze Inwestycyjne Zamknięte

Z roku na rok rośnie rzesza inwestorów dostrzegających zalety i rozumiejących zasady funkcjonowania Funduszy Inwestycyjnych Zamkniętych (FIZ), spełniających jednocześnie ustawowy warunek minimalnego progu inwestycji. W odpowiedzi na ich zapotrzebowanie rośnie też liczba dostępnych rozwiązań, co z jednej strony pozwala na większą dywersyfikację portfela, a z drugiej wymaga sprawnego poruszania się pośród mnogości ofert.

Zespół Michael / Ström Dom Maklerski S.A. na drodze wnikliwej selekcji stara się umieszczać w proponowanym portfolio Fundusze wpisujące się w naszą filozofię inwestycyjną, z których ofertą można zapoznać się po zamówieniu Propozycji Nabycia w ramach prowadzonych przez Fundusze Emisji Prywatnych.

Prócz wyselekcjonowanych rozwiązań ogólnodostępnych wykorzystujemy nasze kompetencje, by wraz z partnerami biznesowym tworzyć rozwiązania autorskie, w których Michael / Ström DM występuje w roli Zarządzającego funduszem lub wyłącznego dystrybutora.


Trochę teorii

Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (FIZ) jest wydzieloną z majątku organizujących go podmiotów konstrukcją angażującą kilka stron: Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych, Depozytariusza, Agenta Transferowego, Menadżera Ryzyka i Dystrybutora), z których każdy wymaga odrębnej licencji i podlega nadzorowi.

W pierwszym kroku jedyna instytucja mogąca założyć FIZ, czyli Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (TFI) określa cel inwestycyjny i zamieszcza go w Statucie (będącym dokumentem regulującym wszystkie kwestie związane z funkcjonowaniem FIZ-a).

Następnie fundusz przystępuje do pozyskiwania środków w okresie i na zasadach regulowanych przez drugi wymagany prawem dokument, czyli Warunki Emisji (WE).

Certyfikaty Inwestycyjne

FIZ pozyskuje pieniądze od inwestorów, którzy w zamian za zainwestowane środki otrzymują tytuły uczestnictwa zwane Certyfikatami Inwestycyjnymi. Warto podkreślić, że Certyfikaty Inwestycyjne są udziałowymi papierami wartościowymi, a więc ich posiadacze, mają prawo do uczestniczenia w Zgromadzeniach Inwestorów danego funduszu oraz mogą dokonywać ich zbycia na rzecz osób trzecich (czego nie można zrobić z jednostkami uczestnictwa FIO). Emisje odbywają się na rynku pierwotnym (czyli podobnie, jak w przypadku spółek i emisji akcji) i mogą mieć dwojaki charakter: publiczny (kierowany do nieograniczonej liczby inwestorów) lub prywatny (kierowany do maksymalnie 149, wskazanych wcześniej inwestorów).


Proces 

Inwestorzy zainteresowani ofertą funduszu zapisują się na wybraną przez siebie, konkretną liczbę certyfikatów, które kupują po cenie wskazanej w Warunkach Emisji (warto wspomnieć, że cena taka jest ustalana na 7 dni przed rozpoczęciem przyjmowania zapisów na certyfikaty kolejnej emisji jak również w dniu wykupu certyfikatów). W zależności od częstotliwości emisji i możliwych wykupów FIZ-y dokonują wyceny zgodnie ze statutem, jednak nie rzadziej niż raz na kwartał.

Po zakończeniu subskrypcji (jej czas regulują WE) i zebraniu pieniędzy od inwestorów zarządzający funduszem inwestują pozyskane środki zgodnie z polityką funduszu (określoną w jego statucie). Po upływie terminu, na który FIZ został powołany, aktywa funduszu zostają sprzedane, a uzyskane w ten sposób środki dzieli się pomiędzy uczestników funduszu. Jeśli natomiast FIZ nie posiada określonej daty zamknięcia, to okresy wyjścia regulowane są Statutem.

Co do zasady w fundusze inwestycyjne zamknięte mogą inwestować własne środki zarówno osoby fizyczne i prawne jak również jednostki nieposiadające osobowości prawnej. W przypadku funduszy niepublicznych lub sekurytyzacyjnych dla osób fizycznych występuje wymóg minimalnej inwestycji w kwocie będącej równowartością 40 tys. euro. Warto podkreślić, że posiadacze certyfikatów inwestycyjnych są uczestnikami funduszu i mają prawo do udziału w zyskach, nie odpowiadają jednak za zobowiązania funduszu.

FIZ zyskują z każdym rokiem na znaczeniu, a jednym z głównych powodów wzrostu zainteresowania tego rodzaju instrumentami jest (prócz atrakcyjnych stóp zwrotu) poszukiwanie przez inwestorów nowych form lokowania środków. W dobie powszechnej globalizacji i współzależności między poszczególnymi sektorami rynku na znaczeniu zyskują rozwiązania, których wyniki są zależne także od czynników innych niż te, które mają wpływ na notowania giełdowe akcji.


O czym trzeba pamiętać?

Wybierając fundusz (zwłaszcza zamknięty) należy upewnić się, iż oferuje on horyzont inwestycyjny i płynność na odpowiadającym inwestorowi poziomie. Jednym z częstych powodów rozczarowań jest bowiem, wymuszona potrzebą płynności, sprzedaż jednostek lub certyfikatów w niedogodnym momencie, co może skutkować obniżeniem zysku, a nawet stratą . Nie należy przy tym zapominać, że inwestowanie we wszystkie instrumenty finansowe, w tym w Certyfikaty Inwestycyjne niesie ze sobą szereg ryzyk, których konsekwencją może być utrata części lub całości zainwestowanych środków. Każdy rozważny inwestor, jeszcze przed podjęciem decyzji inwestycyjnej, powinien je poznać.


Jeżeli jesteś zainteresowany naszą ofertą funduszy inwestycyjnych zamkniętych,
skontaktuj się z nami dzwoniąc pod numer: +48 22 128 59 00 lub wypełniając formularz kontaktowy.

 

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że serwis internetowy Michael Ström korzysta z plików typu cookie celem świadczenia usług w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Proszę kliknąć TUTAJ, aby dowiedzieć się więcej o naszej Polityce Prywatności, w tym o zmianie ustawień w zakresie plików cookies. Jednocześnie pragniemy podkreślić, że niedokonanie zmian ustawień przeglądarki oznacza, że pliki te zostaną umieszczone na urządzeniu, z którego Państwo korzystacie.
AKCEPTUJĘ